Kárpátia Internetes Oldala   >>   Fórum   >>   Kárpátia
FÓRUM

Ha szeretne hozzászólni, be kell jelentkeznie!
Bejelentkezés >>

Listázás időrendben


 © puszinyuszi2014. jún. 02. 08:55 | Válasz | #215804 
Sziasztok.

1944. június 2.
Kezdetét veszi a Frantic Joe fedőnevű légi hadművelet

1944. június 2-ára virradóra a Frantic Joe hadművelet keretében érte az első jelentősebb légitámadás Magyarországot.

A légitámadás eredményeként Szolnok vasúti pályaudvara telitalálatot kapott: majdnem teljesen elpusztult a pályaudvar és közvetlen környéke. A károk akkori árfolyamon számolva 45 millió pengőre rúgtak, az áldozatok száma: 336 fő halott és kb. 460 sebesült volt.

A Debrecent ért szőnyegbombázás ugyancsak elpusztította a vasúti pályaudvar jelentős részét, valamint a pályaudvarhoz közeli ipari üzemek jelentős hányadát. A veszteségeket súlyosbította, hogy a pályaudvaron több szabadságos katonákkal teli katonavonat állt, illetve a pályaudvar környéki lakóházakból még nem telepítették ki a lakosságot. A legvalószínűbb veszteségadat szerint kb. 1260 fő vesztette életét a légitámadás során.

Miskolcon a Tiszai Pályaudvart és a rendező pályaudvart egyaránt súlyos károk érték és ezenfelül telitalálatot kapott a gyalogsági-, a huszár- és a tüzérlaktanya is. A támadás során meghalt 206 fő, megsebesült 420 fő.

Szeged a bombázás során szerencsésebb helyzetben volt: a Miskolc bombázásából visszatérő 38 db Liberator oldotta ki bombáit másodlagos célpontként a város felett. Bár itt is találatok érték a rendező pályaudvart, de a károk és az áldozatok száma elmaradt a fentiektől.

Kolozsvárott súlyos károkat okozott a szövetséges légitámadás: elpusztult a pályaudvar és jelentősen megrongálódott néhány országos jelentőségű gyár is, többek között a Magyar Általános Gyufaipari Rt. Gyára és a Dermata Művek Bőr- és Cipőgyár Rt. üzeme. Meghalt 459 fő, megsebesült kb. 150 fő.

Nagyvárad pályaudvara szintén találatot kapott, azonban Szegedhez hasonlóan a nagyvárosokhoz képest csekélyebb károk keletkeztek.

Az 1944. június 2-i légitámadások a második világháború magyarországi bombázásai közül a legtöbb áldozatot követelték. A viszonylagos meglepetés, a még nem kellően hatékony légvédelmi vadászvezetés, továbbá a csöves légvédelmi tüzérség szinte kizárólag a főváros védelmére koncentrálása a nagyvárosokat sebezhetően hagyta. A veszteségeket nagyságrendileg növelte továbbá az a racionális elgondolás, hogy az egyszerűbb és olcsóbb szállítás végett az iparterületek közvetlenül a vasúti pályaudvarok mellett települtek. Ez a jó gazdasági elgondolás azonban védelmi szempontból jelentős hibának bizonyult. Ugyanekkor nem álltak rendelkezésre kellő számban kiépített óvóhelyek, az árok-óvóhelyek pedig a szőnyegbombázások alkalmával nem biztosítottak a lakosság számára megfelelő védelmet.

Június 2-a a szövetségesek számára pozitív mérleggel zárult: minimális veszteség mellett Magyarország vasúti közlekedése három napra teljesen megbénult, és a gyors helyreállítás is csak az alapvető szállítási feladatokat tette lehetővé, a legtöbb nagy rendező pályaudvar helyreállítása több hónapig is eltartott. A Frantic hadművelet részeként bombázott magyar célpontok eredményes támadása jól illeszkedett a szövetségesek azon stratégiai céljába, amely a német csapatok kelet-nyugati átcsoportosítását hivatott megakadályozni a partraszállás napjaiban.

forrás: hadakutjan.hu
"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

 © hadaprod2014. máj. 31. 23:57 | Válasz | #215803 
sokat foglalkoztatott már ez a kérdés, örülök,h feltetted!

 © kalyhas2014. máj. 30. 21:39 | Válasz | #215802 
és létezik egy honlap, mely a hősöknek állított emlékek megkeresésével és bemutatásával foglalkozik. www.magyarhosok.hu
"...Egyszer majd arról mesélnek,hogy valahol volt egy nemzet,ki visszaszerezte hazáját..."
http://picasaweb.google.com/kalyhassanyi

 © puszinyuszi2014. máj. 29. 08:23 | Válasz | #215801 
Sziasztok.

1846. május 29.
Megszületett Apponyi Albert poltikus

A dualizmus és a Horthy-rendszer egyik kiemelkedő államférfija Bécsben látta meg a napvilágot. Deák-párti pártszövetségek tagja volt, majd 1904-től az I. világháború végéig a Függetlenségi Párt vezéreként tevékenykedett. 1907-ben, vallás- és közoktatásügyi miniszterként - idegen nyelvként - be akarta vezettetni a magyar nyelv kötelező tanítását a nemzetiségi iskolákban (Lex Apponyi). (Ezt később a szocialista történészek a "nemzetiségi elnyomás" kirívó példájaként emlegették.) Apponyi nevét az 1920-as trianoni békediktátummal kapcsolatban ismerte meg a világ. A párizsi konferencián három nyelven elmondott, nagy hatású beszédben, észérvekkel alátámasztva igyekezett megvédeni a több mint ezeréves Magyarország integritását. A francia miniszterelnöknél, Georges Clemenceau-nál és az angol kormányfőnél, David Lloyd George-nál azonban még azt sem tudta elérni, hogy az új határok mentén élő közel 3 millió magyar népszavazáson dönthessen, akar-e az újonnan létesített államok (Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia) polgára lenni. 1923-tól haláláig, 1933. február 7-ig Magyarország fődelegátusa volt a Népszövetségben.

"Nem titkolhatjuk el, mindenekelőtt, megütközésünket a békefeltételek mérhetetlen szigorúsága felett. E megütközés könnyen megmagyarázható. A többi háborút viselt nemzettel, Németországgal, Ausztriával és Bulgáriával kötött béke feltételei mindenesetre szintén szigorúak. De közülük egyik sem tartalmazott a nemzet életére lényeges oly területi változtatásokat, mint azok, amelyeket velünk elfogadtatni akarnak. Arról van szó, hogy Magyarország elveszítse területének kétharmad- és népességének majdnem kétharmad részét, és hogy a megmaradt Magyarországtól a gazdasági fejlődés majdnem összes feltételei megvonassanak. Mert az ország e szerencsétlen középső része, elszakítva határaitól, meg lenne fosztva szén-, érc- és sóbányáinak legnagyobb részétől, épületfájától, olajától, földgázforrásaitól, munkaerejének jó részétől, alpesi legelőitől, amelyek marhaállományát táplálták; ez a szerencsétlen középső rész, mint mondottam, meg lenne fosztva a gazdasági fejlődés minden forrásától és eszközétől, ugyanakkor, amikor azt kívánják tőle, hogy többet termeljen. Ily nehéz és különös helyzet előtt állva, kérdezzük, hogy a fent említett elvek és érdekek mely szempontja váltotta ki ezt a különös szigorúságot Magyarországgal szemben?

Talán az ítélkezés ténye lenne ez Magyarországgal szemben?

Önök, Uraim, akiket a győzelem a bírói székhez juttatott, Önök kimondották egykori ellenségeiknek, a Központi Hatalmaknak bűnösségét és elhatározták, hogy a háború következményeit a felelősökre hárítják. Legyen így; de akkor, azt hiszem, hogy a fokozat megállapításánál a bűnösség fokával arányban kellene eljárni, és mivel Magyarországot sújtják a legszigorúbb és létét leginkább veszélyeztető feltételekkel, úgy azt lehetne hinni, hogy éppen ő az, aki az összes nemzetek közül a legbűnösebb. Uraim! Anélkül, hogy e kérdés részleteibe bocsátkoznék, hiszen ezt benyújtandó okmányaink fogják megtenni, ki kell jelentenem, hogy ezt az ítéletet nem lehet kimondani oly nemzet fölött, amely abban a pillanatban, amidőn a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel és legfeljebb csak befolyást gyakorolhatott az Osztrák-Magyar Monarchia ügyeire és amely nemzet ezt, mint a legutóbb nyilvánosságra hozott okmányok bizonyítják, fel is használta arra, hogy helytelenítse azokat a lépéseket, amelyeknek a háborút elő kellett idézniök."

A teljes védőbeszéd

itt elolvasható.
"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

 © puszinyuszi2014. máj. 27. 09:01 | Válasz | #215800 
Sziasztok.

1708. május 27-én vesztette életét a nyitrai kuruc táborban Esze Tamás, a Rákóczi-szabadságharc egyik leghíresebb brigadérosa.

Esze egyszerű jobbágyi családból származott, Tarpán, a Nyírség egyik viszonylag fejlett mezővárosában élt, mely Bethlen Gábortól kiváltságlevelet, később I. Lipóttól (ur. 1657-1705) pedig vásártartási jogot kapott. A térség viszonylag kedvező helyzete a török kiűzésével aztán romlásnak indult, mert az ország feletti uralmat megszerző bécsi udvar egyszeriben érvényesíteni akarta centralizációs törekvéseit. Az egykori Erdély és Királyi Magyarország erdős határterületén bujdosó jobbágyok és szegény sorsra jutott kisnemesek, egykori végvári vitézek ezért szervezkedni kezdtek az erőszakosan katolizáló Habsburgok ellen, a tarpai Esze Tamás pedig 1696-ben csatlakozott hozzájuk.

A bujdosók a következő évben Szalontai György és Kabai Márton vezetésével felkelést robbantottak ki a Hegyalján, melynek szervezésében Esze is részt vett, de idejekorán Károlyi Sándor akkori szatmári főispán fogságába esett. A felkelés leverése után kiszabadult, sókereskedelembe fogott a Tiszaháton, ám miután a császári katonaság elkobozta szekerét és lovait, 1701-ben ismét az engedetlenek közé állt. Esze Tamás másodszor már ravaszabbnak bizonyult, felkelését ugyanis a spanyol örökösödési háború miatt rendezett toborzás leple alatt akarta végrehajtani.

1702 végén – a hegyaljai felkelésben is részt vevő Kis Alberttel együtt – beállt az uralkodó egyik gyalogezredébe, és amikor csapatát megindították az európai hadszíntérre, embereivel megszökött és a beregi hegyekben ütött szállást. Esze Tamás innen vette fel a kapcsolatot a Lengyelországban élő II. Rákóczi Ferenccel, miután hosszas viták után meggyőzte bujdosótársait, hogy – az 1697-es hegyaljai felkeléssel ellentétben – ne Thököly Imre gróf pártfogását keressék. Ez a döntés kulcsfontosságú volt a későbbi szabadságharc szempontjából. Esze két követséget küldött a Brezánban élő Rákóczi és Bercsényi színe elé, majd a harmadik alkalommal, 1703 tavaszán személyesen látogatta meg az emigránsokat.

Rákóczi ekkor ezredesi rangra emelte későbbi hű katonáját, gondjára bízta a brezáni kiáltványt, illetve átadta a felkelés zászlóit, melyeket három tiszaháti mezővárosban – Vári, Tarpa és Beregszász – május 21-22-én bontottak ki. Megkezdődött a Habsburg uralom elleni szabadságharc, melyben a kezdetben mezítlábas felkelőket vezető Esze Tamás ezredes személyes vitézségével és jó hadszervező képességével egyaránt kitűnt. A küzdelem során a jobbágyi származású parancsnok harcolt az 1703. évi tiszántúli hadjáratban – részt vett például Tokaj, Szatmár megvívásában – később pedig a Felvidéken és Erdélyben teljesített megbízásokat.

Rákóczi végig nagy becsben tartotta a kezdetektől hűségesen szolgáló Esze Tamást: még 1703 novemberében felszabadította őt a jobbágysorból, 1707-ben brigadérosi, 1708 márciusában pedig nemesi címet adományozott számára. A talpasok élén Esze is csatlakozott Rákóczi 1708-ra tervezett sziléziai hadjáratához, az indulást azonban már nem érte meg. Történt ugyanis, hogy a nyitrai táborban 1708. május 27-én Esze Tamás és Czelder Orbán csapatai között a pünkösdi istentisztelet után verekedés tört ki.

Esze hiába próbálta lecsillapítani a tömeget, a csetepaté annyira elmérgesedett, hogy végül kartácstűzzel kellett szétkergetni a dulakodókat. A tömegverekedés után Esze Tamás holtan maradt a csata színhelyén, ezzel a kuruc hadsereg elveszítette egyik leghasznosabb tisztjét. Később a történetírók számos teóriával álltak elő, miszerint az ágyútűz egy előre kitervelt gyilkosság része volt, és a brigadérost voltaképpen nemesi származású ellenlábasai gyilkolták meg, ám feltehetően Esze Tamás életét a tusakodó katonák oltották ki.

Máig nem sikerült tisztázni azt sem, hogy a nyitrai táborban milyen ellentétek robbantották ki a tragédiával végződő tömegverekedést. Hű katonája halála megrázta Rákóczit is, a talpasokat ezután saját válogatott ezredeiben helyezte el. Esze Tamás szülővárosa hajdúvárosi kiváltságot, a brigadéros öccse, János pedig később kapitányi tisztséget kapott a fejedelemtől.

forrás: rubicon.hu
"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

Csaby2014. máj. 26. 17:58 | Válasz | #215799 
elnezest az elirasert. Egy alom valt valora
,,Megtörni nem fogok,itt éltem itt halok,áldom az Istent,hogy magyar vagyok."
,,Elment tatár,török,Trianon sem lesz örök.",,A tegnap okán ma a holnapért"

Csaby2014. máj. 26. 17:24 | Válasz | #215798 
Vegre sikerult megszerveznem az Erdelyi Magyar Nepparttal a koncertet. Egy alok valt valora:
https://www.facebook.com/events/518947834872902/?ref=22
,,Megtörni nem fogok,itt éltem itt halok,áldom az Istent,hogy magyar vagyok."
,,Elment tatár,török,Trianon sem lesz örök.",,A tegnap okán ma a holnapért"

 © puszinyuszi2014. máj. 26. 10:43 | Válasz | #215797 
Sziasztok.

A Hősök napja

A magyar hősök emléknapjának eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza, amely arra kötelezett minden községet, hogy méltó emléket állítson elesett hőseinek.

A jogszabály kimondta, hogy megfelelő módon kifejezésre kell juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni a nemzet hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét.

1925. május 1-jén a honvédelmi miniszter hősök emlékünnepe elnevezéssel nemzeti ünneppé nyilvánította május utolsó vasárnapját. Nagyszabású rendezvénysorozat 1944-ben volt utoljára, 1945-ben még megemlékeztek a hősök napjáról, 1946-tól azonban elmaradtak a hivatalos megemlékezések.

Az első és a második világháború hőseiről Magyarországon 1989. május 29-én emlékeztek meg ismét nyilvánosan Szekszárdon. Az első állami rendezvényt 1990-ben tartották meg. A magyar hősök emlékének megörökítéséről és a magyar hősök emlékünnepéről szóló 2001. évi törvény ismét a magyar hősök emlékünnepévé nyilvánította minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját.

"Most aki férfi mind a gáton,
Most a világ majd újból látja,
Nincs magyarok közt egy sem gyáva, himpellér.
Messze van keleten a csatatér,
Küzd a magyar, s mikor hazatér,
A homlokán ott van a hervadhatatlan babér.

Győzni, győzni, győzni kell nekünk,
Egy Hazánk van, egy az Istenünk.
Szép magyar föld, téged véd karunk,
Érted élünk, érted meghalunk.
Áldd meg Isten a te népedet,
Áldd még akkor is, ha vétkezett.
Áldd míg újra győz a kard, a kard,
Amelyet rettentetlen hős kezében tart.

Robban a bomba, zúg a gránát,
Fogja a honvéd jó puskáját.
Áttör az ellen táborán,
És győz, győz, győz.
Bár a vihar suhanása legyőz,
Folytja a füst, meg a por, meg a gőz,
Csak megy előre, csak mindig előre a hős."

/Katonadal/
"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

Piki-05252014. máj. 25. 22:50 | Válasz | #215796 
Nagyon szépen köszönöm a tegnapi remek Aggteleki koncertet,és külön szeretném megköszönni Janinak és a zenekar minden tagjának a születésnapi köszöntést!KÖSZÖNÖM SZÉPEN!!!!!!Üdv:Piki-525
Abból a fából vágjátok az én keresztem,
Amit akkor ültettek, amikor születtem.

 © puszinyuszi2014. máj. 23. 08:58 | Válasz | #215795 
Sziasztok.

1954. május 23.

Az angol válogatott az 1953. november 25-i mérkőzés után fél évvel később revánsot szeretett volna venni, és visszavágót szerveztek Budapesten. Sebes Gusztáv a magyar válogatott vb-felkészülésébe építette a találkozót.
A mérkőzés hatalmas érdeklődést kapott, a magyar közönség várta, hogy hazai pályán is láthassa azt a diadalt amit előtte csak rádióban hallott vagy újságban olvasott. Az angolokon is nagy nyomás volt és ehhez mérten elszántan készültek a visszavágásra. Felforgatott ám még így is erős angol válogatottal érkeztek Magyarországra. Az angolok biztosak voltak abban, hogy a magyar csapat nem fog még egyszer olyan szintű játékot nyújtani, mint az angliai mérkőzésen. A magyar csapat azonban talán még nagyobb fölényben játszott, és megérdemelten ütötte ki ellenfelét.

„Az angolok egy hétre jöttek és 7-1-re mentek!”

forrás: wikipédia

"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

Csaby2014. máj. 22. 20:45 | Válasz | #215794 
Mintha valamelyik regi klasszikus albumot hallanam. Nagyon jo lett! Remelem Csikszeredaban mar eloben is bulizhatunk ra:)
,,Megtörni nem fogok,itt éltem itt halok,áldom az Istent,hogy magyar vagyok."
,,Elment tatár,török,Trianon sem lesz örök.",,A tegnap okán ma a holnapért"

 © hadaprod2014. máj. 22. 19:08 | Válasz | #215793 
Gratulálok!
Ez az igazi Kárpátia stílus!

 © zolika852014. máj. 21. 21:21 | Válasz | #215792 
Köszönjük szépen mindenkinek!
"De a büszke sasnak nem számít a szédítő magasság.
Az vagy aki lettél, nem bánod hogy a világ mit mond rád"

Piki-05252014. máj. 21. 18:57 | Válasz | #215791 
Minden elismerésem a Tiétek Jani!!!Remek lett ez a klip,a zene pedig egyenesen fantasztikus!!!!!!Üdv:Piki-525
Abból a fából vágjátok az én keresztem,
Amit akkor ültettek, amikor születtem.

 © Rolkó2014. máj. 21. 17:48 | Válasz | #215790 
JANI!
Nagyon tetszik az új szám!!! Amin meglepődtem, hogy kettő haverom is szerepel a klipben.
Szóval le a kalappal!
"...Istenem kérem segíts! Add, hogy lássák végre, hogy magyar által ne folyjon még több magyar vére."

 © Rolkó2014. máj. 21. 17:44 | Válasz | #215789 
Szia!
Gratulálok én is! Jó egészséget, és sok örömöt kívánok!!!
"...Istenem kérem segíts! Add, hogy lássák végre, hogy magyar által ne folyjon még több magyar vére."

 © JANI2014. máj. 21. 17:16 | Válasz | #215788 
Gratulálunk!
Egészséget, és tenger boldogságot kívánunk:)

 © Krista József2014. máj. 21. 15:23 | Válasz | #215787 
Gratulálunk! "Legszebb Magyar ellenállás"!

 © zolika852014. máj. 21. 14:11 | Válasz | #215786 
Sziasztok!

Szeretném itt is megosztani Mindenkivel az örömhíremet (bár sajnos személyesen senkit sem ismerek) tegnap megszületett a kislányom, akit Boglárkának hívnak. Vele és az anyukájával is minden rendben van. Reméljük Ő is Kárpátia és más, hasonló zenekedvelő lesz. A Zenekarnak pedig gratulálok az új szerzeményhez, jó lett!!
"De a büszke sasnak nem számít a szédítő magasság.
Az vagy aki lettél, nem bánod hogy a világ mit mond rád"

 © Krista József2014. máj. 21. 12:33 | Válasz | #215785 
Adjon az Isten!
Köszönjük a klipet! Ez a lemez is kiváló lesz mint a többi. Rémelem a kitűző készítők is elkezdték már az új jelvény gyártását.
"Egy szíve egy hazája" köszönjük!!!Gratula!!

 © zolika852014. máj. 16. 18:28 | Válasz | #215784 
Sziasztok.

Köszönöm a választ. Kíváncsian várom, biztos jó lesz!
"De a büszke sasnak nem számít a szédítő magasság.
Az vagy aki lettél, nem bánod hogy a világ mit mond rád"

Csaby2014. máj. 15. 19:27 | Válasz | #215783 
21-en erkezik az uj klippes nota
,,Megtörni nem fogok,itt éltem itt halok,áldom az Istent,hogy magyar vagyok."
,,Elment tatár,török,Trianon sem lesz örök.",,A tegnap okán ma a holnapért"

 © zolika852014. máj. 15. 19:24 | Válasz | #215782 
Sziasztok!

Jó lett az album borítója. Gratulálok hozzá.
Idén is lesz egy-két szám, amit előbb hallhatunk a megjelenés előtt?
"De a büszke sasnak nem számít a szédítő magasság.
Az vagy aki lettél, nem bánod hogy a világ mit mond rád"

 © Felvidéki betyár2014. máj. 11. 19:35 | Válasz | #215781 
Sziasztok!
Tényleg nagyon jó volt a tegnapi koncert (mint mindig) és nagyon jól esett a találkozás hosszú idő után Veletek Peti
Szebb Jövőt !

Huszár Peti2014. máj. 11. 12:00 | Válasz | #215780 
Adjon az Isten!

Tegnap Esztergomban adott fergeteges hangulatú koncertet kedvenc zenekarunk. Pár felvétel:

Ébredj Magyar!

Erdély szabad

Mesélj még nekem

Keleti Kárpátok

Remek volt minden és külön öröm volt számomra, hogy pár nagyon régen nem látott fórumos baráttal is sikerült találkozni.

Köszönjük Kárpátia a tegnap estét!
Több ezer év, kövekbe vésett hírmondó rovás Korona, jogar, aranyalma és egy megszentelt palást.
Több ezer év harcos álom és vidám verejték, te vagy őseid albumában az aktuális kép

 © hadaprod2014. máj. 08. 23:05 | Válasz | #215779 
Jani! Te küzdősportoltál? Netán műkedvelő vagy? Nem ez az első MMA-val kapcsolatos megszólalásod!

 © JANI2014. máj. 07. 06:50 | Válasz | #215778 

Kiütéssel a Kempo Világválogatott ellen!

Csapatunk 5 fővel képviselte magát az idei Budapesten rendezett Kempo Világbajnokságon, melyen az utolsó nap zárásaként lettek megrendezve az MMA küzdelmek! A csapatunk tagjai voltak: -75 kg Szombat Patrik ( Dunaharaszti Kempo Sport, -80 kg Besztercei Rajmund, ( Besztercei Kempo Klub ), -85 kg Kiss Gergely ( MMA Csepel SC ), -90 kg Felföldi Szabolcs ( Dunaharaszti Kempo Sport ), + 95 kg Sós Tibor ( Dunaharaszti Kempo Sport ), edzők: Juhász Sándor, Balogh Imre, csapatvezető: Felföldi Szabolcs. Csodálatos eredményt értünk el, melyben Szombat " raptor " Patrik Azerbajdzsáni ellenféllel szemben 30 mp-es gillotine fojtást adott el, Besztercei Rajmund egy lábra menést követően kiülve záporozott ütések közepette a bíró vetett véget a küzdelemnek 1 perc elteltével. Kiss Gergely hozta a Szegváron 8-as torna elődöntőjébe jutott kiváló formáját, gillotine fojtással fejezte be a küzdelmet 30 mp alatt, Rajmund is és Gergő egyaránt Algír ellenféllel szemben. Felföldi " hegylakó " Szabolcsra Orosz versenyző várt. Mindketten a másik felmérése után folyamatosan támadtak. Szabolcs egy lábfogást és egy ütést követően többször támadta a lent lévő Oroszt, de a kb. 5. támadása bizonyult eredményesnek, egy oldalsó leszorítást és egy kiülést, majd egy kihidalásos lábra támadást követően sikerült a hátsó nyakfeszítés, 2 perc 30 mp. Sós Tibi a tőle megszokott vehemenciával támadott, de Román ellenfele ( aki megint 25 kg-al nehezebb volt ) kiváló birkózó alapokkal rendelkezett, és folyamatosan eldobálta a mi Tibinket. Végül ezt a meccset ők nyerték pontozással.A vb-n még indult a Szövetség kötelékébe tartozó két versenyző, Hamodi Omár ( Dunaharaszti Kempo Sport ) Knock-down kategóriában bronz érmet szerzett, Pogár Máriusz ( Agria Taekwondo és MMA
Klub ) egy pusztakezes szuperfight-ban sajnos ko-val kikapott.Köszönjük a Magyar Kempo Szövetségnek, Lacza Ádám Illésnek és Lovász Gábornak,hogy megteremtették a lehetőséget, hogy részt vehessünk a Világbajnokságon!
5 mérkőzésből 4 győzelem és 1 pontozásos vereség a mérlegünk!
Gratulálunk!

 © Lacika.hu2014. máj. 05. 15:45 | Válasz | #215777 
Ez igaz.
De, ha azt vesszük, hogy akkor Ti mentetek el a tömeghez, most viszont a rajongók jöttek Hozzátok, akkor azt hiszem, hogy nyugodtan hívhatjuk a mostani fellépést az eddigi rekordnak.
Lesznek még többen is!!
Visszaszáll a Magyar Turulmadár!

 © hadaprod2014. máj. 05. 11:40 | Válasz | #215776 
:):):))))))

 © brilly2014. máj. 04. 23:30 | Válasz | #215775 
És ha jó emlékszem, az az előző évi koncertnaptárban még nem is szerepelt. Még csak hirdetve sem volt. :-)
"Ha e világon bűn magyarnak lenni, én mindörökre bűnös maradok!"

 © hadaprod2014. máj. 04. 14:10 | Válasz | #215774 
:):) Igaz! Ott voltam!!:):)

 © JANI2014. máj. 04. 11:10 | Válasz | #215773 
2006 szeptember. Kossuth tér:):):):)

Piki-05252014. máj. 04. 10:19 | Válasz | #215772 
Szeretném köszönetemet kifejezni kedvenc zenekarunknak a Majálison leadott remek koncertért,és minden Kárpátia rajongónak,hogy megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt,és ismét megmutattuk,hogy milyen összetartó a Kárpátisok nagy családja!!!!Üdv:Piki-525 MINDÖRÖKKÉ KÁRPÁTIA!!!!!!!!!
Abból a fából vágjátok az én keresztem,
Amit akkor ültettek, amikor születtem.

 © Lacika.hu2014. máj. 03. 15:36 | Válasz | #215771 
Csatlakozva az előttem szólókhoz: nagyon jó, szépen "felépített" koncert volt a majálison. Öröm volt hallgatni!

+1 kérdés...
Jani! Voltak már ennyien egyszerre Kárpátia koncerten?
Visszaszáll a Magyar Turulmadár!

 © hadaprod2014. máj. 02. 23:24 | Válasz | #215770 
4 koncertet hallgattam a Hajógyárin, és mindenféle szempontból a Kárpátia volt a top minőség!!!
Gratulálok!:)

 © cokekris2014. máj. 02. 18:58 | Válasz | #215769 
cokekris- Legszebb ország hazám az öt világrész nagy terűletén.
MAGYAR VAGYOK, KERESZTÉNY ÉS FRADISTA!

 © cokekris2014. máj. 02. 18:56 | Válasz | #215768 
cokekris- Legszebb ország hazám az öt világrész nagy terűletén.
MAGYAR VAGYOK, KERESZTÉNY ÉS FRADISTA!

Huszár Peti2014. máj. 02. 08:22 | Válasz | #215767 
Adjon az Isten!

Pár felvétel tegnapról:
Menetel a század, Szél viszi messze
1 nap az élet
Mesélj még nekem
Az igazán szép idők

Köszönjük! Minden idők egyik koncertje volt a tegnapi! :) Nekem nagyon tetszett!
Több ezer év, kövekbe vésett hírmondó rovás Korona, jogar, aranyalma és egy megszentelt palást.
Több ezer év harcos álom és vidám verejték, te vagy őseid albumában az aktuális kép

 © hadaprod2014. máj. 01. 21:29 | Válasz | #215766 
Köszönjük fiúk!
Csodás koncertet adtatok a Hajógyári - szigeten, a Jobbik majálison! Feltűnően jó hangminőségben, remek hangulatban, lelkesen - ahogy szoktatok - szólt, zengett a Kárpátia. Teljesen ledöbbentem, hogy előttetek, már az Ismerős Arcokon 10.000 ember volt, ami a Kárpátiára fokozódott. A Kárpátiát követő Hungaricán már csak 3.000 -en "lézengtek". Nem szeretnék leminősíteni más zenekarokat, de a Hungaricánál durva volt a minőségbeli, hangzásbeli, kidolgozottságbeli zuhanás, visszaesés. Utánatok nem szerencsés dolog játszani!:)
Jani már egyszer mondta nekem, hogy a kicsik a "Hol vagytok székelyek"-nótát kedvelik a legjobban. Először vittem ki a 3.5 éves kisfiamat a koncertre és láss csodát, hazafelé már ezt énekelte!! Még egyszer köszönöm ezt a délutánt!!

 © majdnemlaci2014. máj. 01. 00:06 | Válasz | #215765 
sziasztok!

ma pozsonyban többszáz ember énekelte együtt a magyar himnuszt, a szózatot és a székely himnuszt is.nagy élmény volt számomra..mivel tüntetés volt Hedvigért.
Jöttek a magyar testvérek mindenfelől a felvidéken és csonkahonból is!

Kitartást! Szebb jövőt!..

 © puszinyuszi2014. ápr. 28. 16:05 | Válasz | #215764 
Sziasztok.

2014. május 01.: Hatályba lép az új Földforgalmi törvény.
Az alábbi linken elérhető egy elemzés, amely felhívja a figyelmet néhány "apróságra", kiskapukra, ellentmondásokra.

A Földtörvény válaszol
"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

Huszár Peti2014. ápr. 27. 20:41 | Válasz | #215763 
Üdv Jani!

Ha már úgy hozta a sors, hogy délután 4-kor lesz a nap csúcspontja, akkor nagy szeretettel hívlak és várom az egész csapatot a koncert után a Józsefvárosi, a Ferencvárosi és az Óbudai szervezetünk közös sátránál a sövény mögött. Megtisztelnél mindannyiunkat ha nálunk pihegnétek a várhatóan fergeteges koncert után. Garantáltan lesz jóféle itóka és bográcsos finomságok. Szeretettel várunk benneteket. Így, hogy este nem rohantok tovább talán egy mini fórum találkozó is összehozható nálunk.
Több ezer év, kövekbe vésett hírmondó rovás Korona, jogar, aranyalma és egy megszentelt palást.
Több ezer év harcos álom és vidám verejték, te vagy őseid albumában az aktuális kép

 © Jucuska2014. ápr. 27. 08:09 | Válasz | #215762 
Nem hajlok semmi szélnek,Pusztító jégverésnek,
Úgy állok rendületlen, Magyarnak születtem

 © Méri2014. ápr. 26. 21:59 | Válasz | #215761 
Szia, Jucuska! Újraküldtem. :-)

 © Kalmár Éva2014. ápr. 26. 13:56 | Válasz | #215760 
Szia!Azt az infót kaptam,hogy a Végvár zenekar játszik Szerencsen a Kárpátia előtt.Remélem úgy is lesz

 © Jucuska2014. ápr. 26. 09:56 | Válasz | #215759 
Köszönjük a tegnapi koncertet, nagyon jól éreztük magunkat. Igaz, hogy elkezdett esni az eső, de mi ehhez már hozzá vagyunk szokva. (2007. augusztus 20. Beregszász).
Nem hajlok semmi szélnek,Pusztító jégverésnek,
Úgy állok rendületlen, Magyarnak születtem

 © Jucuska2014. ápr. 26. 09:55 | Válasz | #215758 
Szia Méri! Nem kaptam meg. A címem mackosajt56@gmail.com. Előre is köszönöm a segítséget.
Nem hajlok semmi szélnek,Pusztító jégverésnek,
Úgy állok rendületlen, Magyarnak születtem

 © Erka2014. ápr. 26. 01:27 | Válasz | #215757 
Nyíltvízi Európa Kupa: Izraelben?
Gyárfás T. megnyilatkozása

Risztov nyert, de kizárták

 © Erka2014. ápr. 24. 19:45 | Válasz | #215756 

 © Erka2014. ápr. 24. 19:17 | Válasz | #215755 
Köszönöm.

 © Erka2014. ápr. 24. 19:16 | Válasz | #215754 
Köszönöm.

 © Méri2014. ápr. 24. 09:14 | Válasz | #215753 
Szia, Jucuska! Privát ment, kérlek, jelentkezz, talán tudunk segíteni.

 © puszinyuszi2014. ápr. 23. 09:04 | Válasz | #215752 
Sziasztok.

Sajó Sándor:

Gyászmagyarok

Kik itt élünk még, s magyarok vagyunk,
Testvér, ne titkold: szégyelljük magunk.
Ki itt magyar még, gyászban mind rokon:
Gyalázat ég itt minden homlokon.
Mi, vérző csonk s végzet egyaránt,
Jaj , nem tudunk már semmit magyarán!
Bujdoss vadonban, erdők rejtekén:
Csak gyászmagyar vagy, testvérem szegény!
Fejed lehajtva járjad bús utad,
Ne nézz tükörbe, - förtelmet mutat.
Megcsúfolt koldus, nincs orrod, füled,
Lefoszlott rólad minden becsület....
Szegény testvérem, én is így vagyok,
Jaj! Így vagyunk mind árva magyarok!
Világra hangzik koldusénekünk,
S egymásra is csak sírva nézhetünk.
Kik itt élünk még s magyarok vagyunk,
Bús gyászmagyarkák - kezet foghatunk.....

1920
"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

 © hadaprod2014. ápr. 22. 23:51 | Válasz | #215751 
Köszönöm a választ, titkon én is így gondoltam!
Az biztos, hogy a 3.5 és 7 éves gyermekemmel ott leszek!! Annyira már ismerlek Titeket, hogy tudom: A Kárpátia reggel 8-kor is méltóképpen szólna!:)
Szebb Jövőt: Ádám

 © JANI2014. ápr. 22. 20:21 | Válasz | #215750 
Szia!
Itt nincs FŐ-ATRAKCIÓ.
Mi azért ragaszkodtunk ehhez az időponthoz, mert a JóIsten úgy rendelte, hogy minket szeret a legifjabb nemzedék is, akiket a sok várakozás kifáraszt, illetve nem kívánjuk, hogy sötétben botorkáljanak a koncert után, azon a hatalmas területen a gyermekek. Ez az egyetlen ok, ami miatt mi a délutáni időponthoz tartottuk magunkat. Nem lépünk fel este máshol.):):):)
És hidd el a Kárpátia délután négy órakor is Kárpátia lesz:):):)
Üdv. Jani

 © hadaprod2014. ápr. 22. 19:41 | Válasz | #215749 
Kedves Kárpátia zenekar!
Május 1.-én miért 16 órakor kezdtek? Miért nem Ti vagytok a fő attrakció??

 © hadaprod2014. ápr. 22. 19:40 | Válasz | #215748 
Remélem a Végvár, ők nagyon szimpatikusak!:)

 © hadaprod2014. ápr. 22. 19:39 | Válasz | #215747 
Remélem a Végvár, ők nagyon szimpatikusak!:)

 © puszinyuszi2014. ápr. 22. 15:56 | Válasz | #215746 
"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

 © s.z.i.l.v.i.2014. ápr. 21. 19:58 | Válasz | #215745 
Fogadd őszinte részvétemet, nyugodjék békében.
"Magyar nemzet, ha rád kerül a sor,
Léssz-e megint, ami voltál egykor?" Petőfi Sándor

 © s.z.i.l.v.i.2014. ápr. 21. 19:57 | Válasz | #215744 
Sziasztok!

Áldott, békés Húsvétot kívánok a Zenekar minden tagjának és családjának, Nektek Fórumosoknak, és természetesen a Borbély-Security tagjainak is!
"Magyar nemzet, ha rád kerül a sor,
Léssz-e megint, ami voltál egykor?" Petőfi Sándor

 © szittya762014. ápr. 20. 13:09 | Válasz | #215743 
Békés boldog húsvétot mindenkinek.
Van információtok a Május 1. Koncertről? Köszi

megtorlo2014. ápr. 20. 12:40 | Válasz | #215742 
Áldott békés husvétot !
Isten, Haza , Család

 © Jucuska2014. ápr. 20. 09:30 | Válasz | #215741 
Megkérdezem itt is tőletek, hátha......... van valakinek, Opel Astra G 2002. évjárat 2.0 DTI (Y20DTH motorkód) ilyen alkatrésze? Esetleg bontóba ismerőse? Az autó úgy leállt, hogy vontatni kellett hazáig. Köszörül, de semmi más. Állítólag adagolóvezérlő. Aki tud nagyon szépen kérem, hogy segítsen! Előre is köszönöm!
Nem hajlok semmi szélnek,Pusztító jégverésnek,
Úgy állok rendületlen, Magyarnak születtem

 © Jucuska2014. ápr. 20. 09:28 | Válasz | #215740 
Szervusztok!

Minden kedves fórumos társamnak, és családjának áldott ünnepet kívánok!
Nem hajlok semmi szélnek,Pusztító jégverésnek,
Úgy állok rendületlen, Magyarnak születtem

Piki-05252014. ápr. 20. 09:04 | Válasz | #215739 
Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánok kedvenc zenekarom minden tagjának és családjaiknak,minden Kárpátia Fórumosnak és családjaiknak,és minden Kárpátia rajongónak,és minden igaz Magyar embernek!!!
Abból a fából vágjátok az én keresztem,
Amit akkor ültettek, amikor születtem.

Piki-05252014. ápr. 20. 09:01 | Válasz | #215738 
Fogadd őszinte részvétem és együtt érzésemet! :-(
Abból a fából vágjátok az én keresztem,
Amit akkor ültettek, amikor születtem.

Csaby2014. ápr. 19. 14:20 | Válasz | #215737 
Mindenkinek aldott husvetot kivanok!
,,Megtörni nem fogok,itt éltem itt halok,áldom az Istent,hogy magyar vagyok."
,,Elment tatár,török,Trianon sem lesz örök.",,A tegnap okán ma a holnapért"

Csaby2014. ápr. 17. 14:32 | Válasz | #215736 
,,Megtörni nem fogok,itt éltem itt halok,áldom az Istent,hogy magyar vagyok."
,,Elment tatár,török,Trianon sem lesz örök.",,A tegnap okán ma a holnapért"

 © Erka2014. ápr. 17. 09:39 | Válasz | #215735 
Köszönöm.

 © Erka2014. ápr. 17. 09:39 | Válasz | #215734 
Köszönöm.

 © Erka2014. ápr. 17. 09:38 | Válasz | #215733 
Köszönöm.

 © Rolkó2014. ápr. 17. 00:34 | Válasz | #215732 
Szia Erka!
A megemlékezésnek sosem szabad kicsinek lenni!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mert a megemlékezés mindig abból fakad, ahogyan felmenőinkre, őseinkre gondolunk. És ez az emlékezés csak nagy lehet, nagy szívvel!
Ez a hely a nemzeti érzelmű emberek, és a Kárpátia rajongók helye, ebből kifolyólag minden emléknek nagy tárháza. Így kell lennie.
Sohasem lehet pici, és kicsinyes.
Mindezek után fogadd részvétem, és nyugodjon békében a mamád!!!
Üdv.
Rolkó
"...Istenem kérem segíts! Add, hogy lássák végre, hogy magyar által ne folyjon még több magyar vére."

 © JANI2014. ápr. 16. 20:44 | Válasz | #215731 
Nyugodjon békében nagymamád.

 © VJA2014. ápr. 16. 20:44 | Válasz | #215730 
Sziasztok!

A Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja tegnap előtt volt. Bővebben: Új Szó cikk
Én vagyok az, aki nem jó, felleg ajtó nyitogató. (kalotaszegi népdal)

Csaby2014. ápr. 16. 10:21 | Válasz | #215729 
Isten nyugtassa :/
,,Megtörni nem fogok,itt éltem itt halok,áldom az Istent,hogy magyar vagyok."
,,Elment tatár,török,Trianon sem lesz örök.",,A tegnap okán ma a holnapért"

 © Erka2014. ápr. 15. 21:41 | Válasz | #215728 
Sziasztok!
Jó egy hete készültem, hogy megkönnyítsek egy elmenetelt, de mindíg visszaléptem. Most úgy gondolom mégis megteszem, talán van pici helye itt a megemlékezésnek.
Ma végső nyugalomba helyeztek egy édesanyát, nagymamát, dédmamát, hadiözvegyet. Már hosszú hetek óta készült a nagy találkozóra gyermekei édesapjával, férjével, a magyar katonával, magyar hőssel, Szabó István felderítővel, aki a nagy támadáskor tűnt el. Hiába várta haza, várta a híreket tőle, róla egy hosszú emberöltőn át. Talán épp ezekben a pillanatokban megtörténik a nagy találkozás, aztán kezdődhet a nagy mesélés.
Szeretném felajánlani nekik a Kárpátia zenekar talán legszebb dalát erre a NAGY TALÁLKOZÓRA!
Az anyai Nagymamám, jó Mamám volt.
Köszönöm a gyönyörű dalt.
Emlékül minden családnak, akik hasonló fájdalommal élnek.
Kárpátia - Hősök

 © sasmadár2014. ápr. 15. 19:28 | Válasz | #215727 
Nagyon várjuk már,az új albumot!:)

 © Kalmár Éva2014. ápr. 15. 18:45 | Válasz | #215726 
SZIASZTOK!
EGY KIS FELVILÁGOSÍTÁST SZERETNÉK.
MÁJUS 3-ÁN A KÁRPÁTIA ELŐZENEKARA SZERENCSEN A HATÁRKŐ.DE A VÉGVÁR ZENEKAR OLDALÁN AZT ÍRJÁK ,HOGY ŐK LESZNEK AZ ELŐZENEKAR 20.00-KOR.
MOST AKKOR MELYIK CSAPAT JÁTSZIK?

 © merkurius2014. ápr. 13. 22:31 | Válasz | #215725 
.Purisaca Golenya Ágnessel beszélget Eőry Szabó Ferenc Szíriusztól a Kárpát medencéig .

https://www.youtube.com/watch?v=9B-z3_AQSkU
Az ember a test-lélek-tudat egyesülése ha mindhárom jól müködik legyőzhetetlen!!!


Első ... 2 3 4 [5] 6 7 8 ... Utolsó

Ugrás a tetejére

Tárhely és domain a MediaCentertől