A Závodszky Zoltán Zenebaráti Kör Honlapja   >>   Fórum   >>   Liszt Ferenc
Liszt Ferenc

Listázás időrendben


 B.I.2016. júl. 31. 16:45 | Válasz | #90 

Liszt Ferenc (1811-1886), a zeneművészet egyik legtüneményesebb alakja. Át van hatva óriási reformeszméktől, melyek megvalósításának szenteli egész életét. Megteremti az egytételes szimfonikus költeményt, mint új műfajt. Új hangot szólaltat meg az egyházi zenében és oratóriumaiban. A zongorának ihletett mestere, aki bámulatos termékenységgel ontja magából újabb és újabb kombinációit a technikai lehetőségeknek, akinek — mint Schumann mondja — az ujja minden izéből csak úgy árad a muzikalitás.

Idézet: „A Zene” c. folyóirat 1933.december 1.
XV. évfolyam 5-6 számából.

 B.I.2016. júl. 31. 15:34 | Válasz | #89 

LISZT FERENCRE emlékezünk ma, halálának 130-ik évfordulóján.
(1886.VII.31.)

 B.I.2016. feb. 22. 14:08 | Válasz | #88 

Gróf Zichy Géza írásának befejező része Liszt Ferencről. (4. rész)— És íme ez a koldus telt marékkal pazarolt, pénzét, tudását, művészetét, szeretetét, sőt halhatatlanságának babérágait is szétosztotta nálunk.

— Alapítványok örökítik meg nagy nevét, derék zenészeket és művészeket nevelt Magyarországnak; ötvenéves művészi jubileuma alkalmával legbecsesebb emlékeit a Nemzeti Múzeumnak adományozta s adományozó levelében ezt írta:

— „Küldöm ez adományt, hogy a magyar művészeket hazaszeretetre és a hazai művészet szolgálatára buzdítsam.”

— Rövid szavakkal vázoltam Liszt személyét és óriási munkásságát, végül el akarom mondani, mit köszön e nagy embernek a „Nemzeti Zenede.”

— A „Nemzeti Zenede” (mai neve: Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium, 1065.Bp. Nagymező utca 1. megj. BI.) eszméje az ő lelkében született; midőn 1839-ben a magyar főnemesség Liszt tiszteletére disz ebédet adott, egy Liszt szobor eszméje került szóba, sőt, rögtön egy ívet írtak alá tekintélyes összeggel. Liszt felállt és lelkes szavakkal kérte bámulóit, állnának el tervüktől és inkább alapítsanak egy konzervatóriumot,
melynek vezetője és elnöke majdan ő leend.

— „Mert életem büszkesége lesz hazámat szolgálhatni,” mondá. Hangversenyének jövedelmét e célra szentelte és megtoldotta saját pénzéből az összeget ezer forinttal. Ő volt tehát első alapítónk, kezdeményezőnk és szellemi elnökünk!

— Liszt életének alkonyán még egyszer felragyog régi dicsőségének napja, a magy kormány párisi világkiállítás zsűrijében Lisztet kéri fel Magyarország képviseletére s ő így felel:

— „Soha nem űztem a hazafias fecsegés kultuszát, de mindig szolgálatra készen állok, ha szeretett hazám kívánja.” S akkor a hír szárnya szerte-hordja Liszt párisi útját, egész Európában izgalom támad, mindenki látni és hallani akarja őt. Meghívást meghívás követ s a nagy öreg-ember megindul utolsó diadalútjára.

. . . „ És útra kél, ilyen csodát
Nem bámult szem soha;
A gyorsan fejlődő világ
Felpezsdül általa,
Oh, van-e hang szebb, hangzatosb
Félszázad év után,
Midőn másodraj nemzedék
Küzd ősapák nyomán.
S öreg-szülék meséinek
Hallása tesz csodát,
Hogy látva, nem is hallva őt
Sírnak az unokák!”


— Ünnepelve, elárasztva virággal, babérral, feje körül a dicsőség glória-fényével Bayreutba megy a nagy ember. Wagner halála után a bayreuthi előadások sorsa bizonytalanná vált, hogy Liszt dicsőségének sugaraival bearanyozza azokat és új fényt vessen barátja alkotásaira. Összetört testében egy életszikra, kezében fényes fáklya, így érkezett meg, utolsó pillanatig szolgálva a művészetnek és mások érdekeinek!

— És meghalt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Tetétleni kertemben egy fenyőfa zöldül, vasrács veszi körül e felírással:

„ E fát Liszt Ferenc ültette.”

Ez a fa már nem az, melyet ő ültetett, ez a fa kiszáradt. Négy éven át mindig újat ültettem helyette, míg végre egyik megfogamzott. Tiszteletben tartom, mert gyökerei körül az a magyar föld fogamzott, mely egykor Liszt ásója érintett.

(vége)

Gróf Zichy Géza írását a „Zenei Szemle” című folyóiratban találtam.
„Zenetörténelem” rovatban.
l917. március hó, I. évf. 1. sz.Zichy Géza, gróf (Sztára, 1849. júl. 23. – Bp., 1924. jan. 14.): zongoraművész, író és zeneszerző, az MTA t. tagja (1911). Pozsonyban Mayrberger Pesten Volkmann Róbert és Liszt Ferenc tanítványa. 1863-ban vadászbaleset érte, saját puskája szétroncsolta jobb karját. 1866-ban Pozsonyban lépett fel először s félkezű zongorajátékával nagy sikert aratott. 1867-ben Pesten hangversenyezett. 1875 – 1918 közt a Nemzeti Zenede elnöke volt. 1878-ban Németo.-ban 1879-ben Párizsban, 1880 – 90-ben Oroszo.-ban, Németo.-ban, Franciao.-ban, Belgiumban, Ausztriában, Romániában, a skandináv államokban hangversenyezett. Hangversenyei jövedelmét jótékony és kulturális célokra fordította. 1891 – 94 közt az Operaház intendánsa. 1895 – 1916-ban az Operaház vendége mint zeneszerző-karnagy és zongoraművész. Az I. világháborúban igen sokat tett a rokkant katonákért, számukra írta A félkezű ember könyvét (1915). A Kisfaludy (1878) és a Petőfi Társ. (1876) tagja. A félkézzel való zongorázás technikájával a maga nemében egyedülálló virtuozitásra tett szert. Szépirodalommal is foglalkozott. – F. m. Az álom regénye (Pest, 1872); A szerelem harca (dráma, Pest, 1876); Költemények (Bp., 1877); A leányvári boszorkány (költői beszély, Bp., 1881); Újabb költeményei (Bp., 1892); Tízparancsolat (vígjáték, Bp., 1898); A félkezű ember könyve (Bp., 1915); Emlékeim (Önéletrajz, I – II., Bp., 1912, 1913, németül Stuttgart, 1920). Zeneművek: zongoraverseny, zongoraművek, operák (A vártörténete, 1888; Alár, 1896; Roland mester, 1899; Rákóczi-hilógia 1. II. Rákóczi Ferenc, 1909; 2. Nemo, 1905; 3. Rodosto, 1912); táncjáták (Gemma, 1903); kórusok, egyházi művek, dalok stb. – Irod. Mikszáth Kálmán: Gr. Z. G. költeményeiről (1877) és Gr. Z. G. (Az én ismerőseim c. köt.-ben, 1881); Hubay Jenő: Z. G. gr. (Magy. Salon, 1887. febr.); Album gr. Z. G. Z5 éves írói és művészi jubileuma alkalmára (Debrecen, 1891); Hevesi Sándor: Megemlékezés gr. Z. G.-ról (A Kisfaludy Társ. Évl. 1924 – 28); Kereszty István: Gr. Z. G. (Zenei Szle, 1924. 5. sz.); Dr. W. J.: Gróf Z. G. viszonya Volkmannhoz és Liszthez (Zenei Szle, 1924. 5. sz.); Marék Antal: Zichy Géza és Liszt Ferenc (Magyar Nemzet, 1983. jan. 11.).

(Magyar Életrajzi Lexikon)


 B.I.2016. feb. 21. 17:23 | Válasz | #87 

Gróf Zichy Géza írásának folytatása (3. rész)


— Liszt a magyar zene érdekében még azt is tervezte, hogy magyar operát ír. Megbízta Mosenthalt a szöveg ügyével, ki egy magyar író segítségével egy „János” című szöveget írt, de Witgenstein hercegnő ellenzésére ez a gyönyörű terv a magyar zeneügy legnagyobb kárára meg hiúsult. Liszt alakító képességének drámai erejével bizonyára magyar remekművet alkotott volna. Talán szerencséje, hogy így történt, legalább érző lelkét nem érte a nálunk elmaradhatatlan gáncs, lekicsinylés, gyanúsítás és rágalom. Mi nem becsültük meg Lisztet úgy, amint azt tőlünk megérdemelt, sőt megkövetelhette volna. Néhány napig agyontömjéneztük s évekig keserítettük. Nagyon kis kör volt az, mely Lisztet igazán szerette, tisztelte. Az ő hatalmas tudása személyének súlya, kultúrájának univerzális volta nyomasztólag hatott sok emberre. Megrágalmazták, — a legszörnyűbb vádakkal illették, hazafiatlannak mondták. Égbe kiáltó hazugság! Mi öregek, akik közel állottunk hozzá, Isten és ember előtt bizonyíthatjuk, hogy Liszt Ferenc lelkes hazafi volt és lángoló szeretettel csüngött hazáján. Midőn 1838-ban a nagy áradás szomorú hírét veszi, a következő sorokat írja a francia Massartnak:

— „Eszembe jut Magyarország, mely annyi nemes, bátor embert ajándékozott a világnak és hazafias lelkesedéssel vallom, hogy én is e régi, erős faj szülötte vagyok. Ó! én drága távoli hazám, ismeretlen barátaim, nagy szent családom! fájdalmad vészkiáltása szívem gyökeréig hatott és megszégyenülve hajtom le fejemet, hogy ily sokáig nem gondoltam veled!”

— Liszt nem volt a puszta szép szavak kedvelője, felbuzdulását mindig nemes tettek követték. Tudjuk mily fejedelmi bőkezűséggel gondoskodott az árvízkárosultakról. 1839-ben ezt írja Festetics grófnak:

— „Mily boldogság reám nézve, hogy ismét megláthatom hazámat! Gyönyörű, lovagias hazám iránti szeretetem mindig lelkemben él, bármily ritkán léphetem át határát s ha nem is bizonyíthatom be, mily határtalanul szeretem, tisztelem és becsülöm szép szülőföldemet.”

— Ekkor jött Magyarországba s hangversenyeinek jövedelméből háromnegyed részt hazájának ajándékoz.

— Midőn a Nemzeti Színház színpadán hat magyar mágnás átadta Lisztnek a sokat gúnyolt díszkardot, mily tapintatosan felelt, mondván:

— A béke kezeibe adják a kardot annak jeléül, hogy Magyarország a kultúra és művészet terén akar győzelmet aratni, mert kell, hogy Magyarország minden dicsőségből kivegye részét és jogosított arra, hogy majdan a nemzetek élén haladjon.”

— Így beszél és így cselekszik egy ember, aki rossz hazafi?! Magyarországnak nincsen elég virága, hogy annyi koszorút kössön Liszt emlékének, amennyit ő megérdemelt. Neki köszönhetjük, hogy a magyar zenét nemes formájában külföldön megismerték és méltatják.
Rapszódiái bejárták az egész művelt világot s zenészeink új impulzusokat nyerve, ma már helyet foglalnak Európában.

— Liszt Ferenc mint öreg ember tért vissza hazájába.

„Igen, az öreg Liszt mienk;
Anyjához visszatért!
Hozott hírt, fényt, dicsőt, nagyot
S egy erdővel babért,
Más kincset ugyan nem hozott,
Szétosztá vagyonát,
S mint fenséges koldus király
Kereste fel honát.”


(befejező rész következik)


 B.I.2016. feb. 20. 15:42 | Válasz | #86 

Gróf Zichy Géza írásának folytatása (2. rész)


— Utolérhetetlen virtuóz, zseniális zeneköltő, karmester, tanár, író egyesült személyében. Mostanáig (1917-ig, megj. BI.) hat vaskos kötetben jelentek meg életrajzai, esztétikai tanulmányai, kritikái és útleírásai. Leveleiről nem is szólok, e kis mesterművek ezrével kerültek ki tolla alól. Hogy beszéljek Lisztről a zongoravirtuózról? A legjelesebb író sem képes egy vidéket úgy leírni, hogy lelkünkben csak megközelítő képet alkothassunk magunknak szépségei felől; a legnagyobb festő meglepő hasonlatossággal lefestheti az embert, de az néma lesz, a szobrász alkotása szintén néma és hideg marad. Liszt játékát leírni nem lehet; ujjai alatt a zongora visszatükrözte e nagy ember ihletett lelkének minden hangulatát. Ez a hangszer nem volt többé zongora, de az ő nagy lelkének megnyilatkozása sohasem hallott hangcsodákban. Ha hatalmas fejének dús fehér sörényét megrázta s belekapott a remegő hangszer basszusába, azt lehetett volna hinni, egy erős oroszlán hívja harcra ellenfelét a pusztában. Pedig e dús fehér hajzat a béke lobogója volt. Liszt — kit egész életén át a dicsőség mellett hálátlanság kísért — mindent és mindenkinek megbocsájtott. Lisztet még mint virtuózt is üldözték, pedig ő a modern zongorázás megalapítója; reákényszerítette azt a rövid lélegzetű, fecsegő hangszert, hogy kitartott melódiákat énekeljen, sokszólamúságával zenekart pótoljon, másféle hangszereket utánozzon. A két pedál együttes használata által egészen új hatásokat ért el, ha tíz ujja végigszáguldott a zongorán, az egész zenekarrá változott, minden ujja egy halhatatlan művészt pótolt és oly technikai feladatokat oldott meg, melyek eddig lehetetlennek látszottak. Ha Liszt életében csakis Beethoven kilenc szimfóniáját írta volna át, ezeket a megbámult zongorapartitúrákat, már akkor is halhatatlan lenne, pedig mit és mennyit írt e nagy ember. Ezerkétszáz műve jelent meg nyomtatásban : oratóriumok, szimfóniák, zongoraversenyek, misék, zsoltárok, kantáták, rapszódiák, dalok és átiratok. Nemcsak a zongora királya volt ő, de a zeneköltés fejedelme is, még pedig Isten kegyelméből a zsenialitás koronájával homlokán.

— Lisztről mint tanárról is egész könyvet lehetne írni; mennyi tudás, mennyi szellem, mily bámulatos oktató képesség! Egy odavetett szó, kezének mozdulata, arcának kifejezése rögtön megérteté velünk a darab szellemét, de nemcsak azt, megtanított egyszersmind az ideál és művészet tiszteletére is. Valóban a művészet fenséges apostola volt ő!

— Gyakran gáncsolták Lisztet mint karmester, az ő felfogása egy századdal előzte meg korát és jelszavát: „A karmester ne legyen evezős, hanem kormányos” — ma már minden művelt zenész érti. Liszt stílust, lelket, muzsikalítást, szellemet, erőt és előkelőséget varázsolt zenekarába, s a zenetörténet arany betűkkel jegyezte fel karnagyi eredményeit Wimarban s az egész művelt világban.

— Liszt mint zeneszerző sok babért kapott, de még több töviskoszorút. Nem akarták elismerni univerzális tehetségét, pedig már nagyszabású szimfóniai műveit az egész világ elismerése és tapsai kísérik, s bár késői elismerés érte halhatatlan egyházi szerzeményeit, de ma már értékelni tudják azt a kincset, mely ezen fenséges művekben fekszik, mert Beethoven »Missa solemnis«- a óta senki sem írt oly hatalmas templomi zenét, mint Liszt Ferenc és nem ok nélkül nevezték a katolikus egyházi zene reformátorának.

— Élete küzdelmes volt és sokat küzdött eredménytelenül. Nálunk is megnehezítette működését, hogy nem beszélte hazája nyelvét, s mi, kik a lelkes magyar szót többre becsüljük a legnemesebb tettnél, nem tudtuk ezt neki megbocsájtani; pedig magyar rapszódiáiban mily ékes magyarsággal szólott hozzánk. Senki, de senki sem írt ily formailag tökéletes magyar zenét mint Liszt Ferenc. Tőle tanultunk mi és tőle fognak tanulni a jövő nemzedékei is miként kell a magyar népdalt művészi formába öteni, csengő ritmusokban megszólaltatni, a magyar nép érzését, a magyar géniusz minden sajátosságát és legbensőbb lényegét zenében visszaadni.


(folytatom)

 B.I.2016. feb. 19. 18:52 | Válasz | #85 

LISZT FERENC

Írta: Gróf Zichy Géza a Nemzeti Zenede elnöke.
(1917)


— Nagy hegyek a távolból nézve még nagyobb arányokat öltenek, így van a nagyemberekkel is. Amíg Liszt e földön járt, csodáltuk, most pedig bámuljuk. Bámuljuk munkáiban, melyeket sokan nem ismertek, nem akartak és nem bírtak ismerni. Witgenstein hercegné azt mondta Lisztről; „Messzebbre hajította dárdáját a jövő századok ködébe, mint Wagner,” s íme midőn merész újítók az opera terén túl akarják szárnyalni Wagnert, már is elavultnak mondván műveit, — Liszt zenéje érintetlenül megmaradt fiatalnak, győzedelmes fenségében!

— Liszt legszebb koszorúit Wagner dicsőségének áldozta föl. A világhírű virtuóz és zeneköltő elég nagy volt, hogy a legmagasabb babérfák lombjait magának leszedhesse, de ő Wagnert emelte vállára s átengedte annak a babérfák legszebb füzéreit. Fönséges dolog ez, de kegyetlenség önmaga iránt. Szép volt, nemes volt, szükséges volt, hogy Wagner szolgálatának áldozza fel erejének javát, de azért mégis elvitázhatatlan igazság, hogy Wagner feltűnése Liszt művészi érvényesülésének nagy hátrányára szolgált.

— Liszt megdöbbentően nagy és sokoldalú egyéniségét nem lehet egy rövid emlékbeszédben festeni, oly arányok ezek, melyeket csakis egy könyvtár méretei fogadhatnak be. Olyan volt ő, mint egy óriási orgona, melynek számtalan regisztere mind más hangulatot, más hangcsodát, más világot nyit meg előttünk. Az ő személyében több ember tehetsége, egyénisége volt egyesítve: lelke, férfias bátorsága, energiája magyar volt, szorgalma, kitartása német, társas érintkezésének szeretetreméltóságában francia, az összes művészetek szeretetében és műérzékében olasz, arisztokratikus, konzervatív nézeteiben angol volt. Egy csodaember! A zenében épp ily sokoldalúnak bizonyult; szerette a német klasszikusokat és Wagnerrel megteremtette a modern iskolát. Magyar rapszódiáiban hazai zenénket soha nem remélt formai tökélyre emelte. Az olasz zene belkantóját megszólaltatta zongoráján, s nem egy darabjában a francia líra bájait élvezzük.

(folytatom)

 © Búbánat2016. feb. 13. 11:20 | Válasz | #84 
Köszönöm a bemásolt írásokat Lisztről! Igen érdekes olvasni valók ezek a halhatatlan zeneköltőről.

 B.I.2016. jan. 30. 18:24 | Válasz | #83 

Liszt, a pedagógus. Folytatom az írásomat. (4. befejező rész)


— Nem kívánom bemásolni az összes irományt, amit Falk Géza a „Liszt Breviárium” - ban ezzel kapcsolatban közread. Befejezésül, még egy két érdekes gondolat, Liszt Ferenc nagyságágáról:

— Liszt teljesen ingyen tanított. Anyagiakról még beszélni sem volt szabad. Ő azonban minden növendéke anyagi helyzete iránt behatóan érdeklődött, de csak azért, hogy az illető segítségre nem szorul-e? Kivételes tapintattal tudott mindenkin segíteni, úgy hogy pecuniális támogatásával soha senkit meg nem alázott, senkit hálára nem kötelezett. Mindig csak adni és soha nem kapni! Ez minden kifinomodott lélek örök jelszava, amit Liszt — az adott szerencsés anyagi viszonyai, önzetlensége és a vagyon iránti teljes érzéketlensége következtében — szerencsésen végre is hajthatott. [Létezett valaha is még egy ilyen ember? „megjegyzés BI.”]

— Tanításának lényegét abban látta, hogy a növendékkel úgy az illető zeneszerzőt, mint annak korát, stílusát és a kidolgozásra kerülő mű nagyvonalú és részletszépségeit tökéletesen megismertesse. Kevés szóval, de annál világosabban fejezte ki mondanivalóit. Az órákon felvetődött gondolatmenet fonalát aztán a fesztelen együttlétük közben — persze minden tanáros erőszakoltság, okoskodás és a téma kierőszakolt feltevése nélkül csak úgy melléktéma-ként — tovább folytatta és így komoly és humoros, bölcselkedő és gúnyos modorban váltakozva az adott gondolatot teljesen kimerítette. Hangulatát csak annyiban éreztette, hogy ha valaki azt nem tisztelte, azonnal csípőssé, erősen gúnyossá és elutasítóvá változott. De aki tapintattal kezelte hirtelen hangulatváltozásait, azzal mindig mértéken felül jóságos volt, szinte bocsánatot kérve az öreg korával együtt járó ilyen gyengeségéért.

— Végül, Liszt pedagógiai és emberi nagyságágának hódolunk akkor, amikor megemlítjük, hogy tanítása közben, mindig a mások műveiről magyarázott, azokat propagálta, azoknak szépségét elemezte és dicsérte. A saját műveiről sohasem beszélt és ha a növendékek közül valaki Liszt-művet mutatott be, azt szívesen meghallgatta, de részletesen nem foglalkozott vele. Lelki szemérmessége még az ily irányú szerénytelenséget és hiúságot — bár túlzás volt — sem tűrte.

— Aki mint tanár, Liszt tisztult, szabad és egyetemes lelkivilágához a saját kutatásaival és elfogulatlan törekvéseivel csak egy lépéssel közelebb kerül, az kell, hogy hitben megerősödjék, tudásban meggazdagodjék és lélekben szabadabban szárnyaló és művészibb érzésvilágú legyen.
Liszt Ferenccel foglalkozni a legnagyobb élmény, a legnemesebb feladat!


Ezzel az utolsó sorral zárom a Liszt Ferencről írtakat. Büszkék lehetünk arra, hogy egy ilyen EMBER volt a hazánkfia!

A kivonat készült Falk Géza: „LISZT BREVIÁRIUM”
A zeneszerető nagyközönség Liszt könyve alapján.
Rózsavölgyi és Társa Kiadása, Budapest, 1936 március havában.


 B.I.2016. jan. 24. 14:52 | Válasz | #82 

Folytatom, Liszt, a pedagógus cimű írásomat (3.rész)


— A minden művészlélekben élő finom gúny, okoskodás és humor hangjától eltekintve, Liszt mindig derűs, finom, tapintatos, körültekintő, atyai jóságú és határtalanul önzetlen volt. Növendékei — akik közül nem egy, jóságával visszaélt — benne a megtestesült jóságot és bölcset látták. Lényéből áradó bája, kelleme és elbűvölő szeretetreméltósága az eleinte gyanakvó, őt félreértő és bátortalan lelkeket is rövidesen nyílttá, igazságossá és öntudatossá változtatta. Miképp a művészetben, ép úgy az emberi lélekben is határozottságot, céltudatosságot, gerinces gondolat- és véleményszabadságot, feltétlen hitet és igazságot követelt. A >talán,< >azt hiszem,< >valószínűleg< és hasonló labilis kifejezéseket mélyen megvetette. Csak a mindig és mindenben egyenes és feltétlen biztos ítéletű lelkeket becsülte. Minden higgadt és okos szavú ellenségét is elismeréssel és tisztelettel bírálta. Csak egy bírót ismert el, a művészet bíróját, aki a művészet és művész igazát a Világegyetem legmagasabb rendű szempontjaiból ítéli meg.

— A három városon: Weimaron, Pesten és Rómán át veletartó fiatalságba mindezt belenevelte és így nemcsak tanáruk, atyjuk és barátjuk, hanem nevelőjük is volt. A művészi felfogás, gondolkodás kiképzése mellett a lélek kicsiszolásának mesterségét is végezte, amivel növendékeiből mélységes ragaszkodást és elmúlhatatlan szeretetet váltott ki. Liszt pedagógiai értékeiről, érdemeiről és lelkének ez irányú gazdagságáról volt növendékei köteteket írtak.


(még folytatom Falk Géza írását)

 B.I.2016. jan. 23. 19:05 | Válasz | #81 

Folytatom, Liszt, a pedagógus című írásomat.


— Tanítása csupán a művészi kiképzésre szorítkozott. De a tanítás közben és a növendékeivel együtt töltött órák közvetlen hangulatában mondott útbaigazításokat, leegyszerűsített művészi tapasztalatokat és bölcs elveket úgy adta át, hogy azokból a növendékek többet tanulhattak, meríthettek és gyorsabban fejlődhettek, mint bármely más tanítási módszerből. Ismételjük, hogy Liszt csak művésznövendékekkel foglalkozott és környezetéből minden filisztert, nyárspolgárt, akarnokot és szürkelelkűt kiüldözött. A megmaradtakkal pedig barátilag bánt, előttük nyílt és őszinte, segítő és erőt adó volt.

— Tanítását hetenként háromszor, délután 4-6-ig tartotta. Az egybegyűlt fiatalok közül minden iskolás sorrend és következetesség nélkül ép azt szólította fel a hozott mű eljátszására, akit aznap a legszívesebben kívánt meghallgatni. A növendék játékát ritkán szakította félbe. De aztán annál szigorúbb bírálat következett. Először a jelenlévőket kérte fel arra, hogy bírálatot gyakoroljanak. Egy-egy okos szóért hálás volt. Minden okos véleményt lelkesen és elismerőleg fogadott, amiben az örökké tanulni akaró tiszta lélek nyilatkozott meg. A növendékek kritikája után ő bírálta az elhangzottakat és részletes, mindenre kiterjedő művészi gondossággal fejtette ki a gondolatait. Majd a zongorához ült és az élő hang erejével szerzett győzelmet az előbb elmondott szavaknak.

(majd folytatom Falk Géza írását)

 © Búbánat2016. jan. 13. 23:38 | Válasz | #80 
Kérlek, folytasd!...

 B.I.2016. jan. 12. 18:55 | Válasz | #79 

Liszt, a pedagógus.

Liszt Ferenc korlátozást, megalkuvást nem ismerő szabadságszeretete, céltudatossága és kifogyhatatlan gazdaságú szelleme a pedagógiában is tökéletesen érvényesült — írja Falk Géza a „Liszt Breviáriumban.”

— A Liszt köré csoportosult fiatalság Lisztben nemcsak a mestert, hanem azt az igaz barátot is megtalálta, aki a saját tapasztalatait , tévelygéseit, az önnevelésből folyó küzdelmek keserveit és a már elért eredmények megjárt útjának göröngyeit mind leegyszerűsítette, igazi arcukon mutatta be és úgy használta fel, hogy a növendékei azokból okulva, a saját küzdelmeik és botlásaik útját megrövidíthessék és a már kész értékeket töretlenül átvehessék.

— Lisztnek két követelménye volt: a feltétlen és technikailag képzett tehetség és az a művészi képzelőerő, amellyel a növendék őt követni, esetleg túlszárnyalni is képes. A fiatalkorabeli párisi és genfi tanítása — minden magasrendűsége és emelkedettsége dacára — főleg kenyérkérdés volt. De a Weimarban kezdődő, majd a három városban folytatódó későbbi tanítása ép oly egyedülálló, mint zongoraművészete is.

(alkalom adtán folytatom)

Falk Géza: „LISZT BREVIÁRIUM” a zeneszerető nagyközönség Liszt könyve.
Rózsavölgyi és Társa kiadása, 1936.

 © Búbánat2016. jan. 11. 16:47 | Válasz | #78 
Idén is Liszt-évfordulókat (születés-halál) ünnepel a zenei világ (1811-1886)

 B.I.2016. jan. 02. 16:44 | Válasz | #77 

Miben rejlett ennek a hasonlíthatatlan életnek a titka?

— Liszt Ferenc rendkívüli emberi nagyságában. Mindenesetre művészetében is, melynek nagyszerű lendítőerejében emberi tulajdonságai a legelőnyösebben érvényesültek — de elsősorban csodálatos személyi kivételességében. Ezekkel a tulajdonságokkal grandiózus művészet nélkül is meg tudta volna hódítani Európát. Liszt Ferenc benső barátja, Apponyi Albert, azt mondta róla, hogy jobb, önzetlenebb, nobilisabb emberrel nem találkozott. Bámulatra méltó, hogy milyen ideális, istenfélő és emberszerető maradt ez a lélek, amely annyi támadásnak volt kitéve. A Hamletről mondott halottas beszéd szavai illenek sírjára:
>Íme, itt egy férfi, nem egyhamar fogtok hozzá hasonlót találni! <

Papp Viktor: Zenekönyv
Rádióhallgatók számára
(Zenekari esték II.)
1940.

 © Búbánat2015. dec. 20. 15:28 | Válasz | #76 
Hát igen! Napestig lehetne sorolni innen-onnan Lisztről, a zseniről az emelkedett és/vagy szellemes mondásokat; ahogy szintén találunk ezzel ellentétes, rosszindulatú, lebecsülő, besározó, rágalmazó, téves alapokon nyugvó állításokat, jellemrajzokat közlő kortárs véleményeket is. (Ezekből most itt nem idéznék...) - Ahogyan ezt minden nagysággal megtették az irigyei, a rájuk féltékenyek, vagy kisebbrendűségi komplexusba szenvedők. Aztán vannak, akik elismerték Liszt tehetségét, de elhallgatták/elhallgatják, vele szemben saját kedvenceiket állítják szembe, mások tehetségét magasztalják. Aztán vannak a tudatlanok, a félreismerők; saját kicsinységükkel eltelők. Példák sokaságát lehetne felhozni innen-onnan is. De minek? Az zeneirodalom óriásait sok esetben az utókor helyrerakja a zenetörténetben. Más kérdés, mihez kezd ezzel egy átlagos zenehallgató, zenével (is) foglalkozó ifjú titán, vagy akit egyáltalán nem érdekel Liszt személye, zenéje. Sokféle emberek vagyunk. Én hálát adok az Égieknek, hogy nekünk (is) adta Lisztet, aki ugyanolyan gyarló ember lehetett mint a legtöbbünk, de volt amiben másokhoz képest mégis valamiben többet tudott tenni, nyújtani, adni: ezt meg kell becsülnünk. Akár szeretni is lehet ezért őt, alkotásait, művészetét, emberségét, és felnézni rá, elismerni géniuszát. Én a magam részéről így tekintek fel Lisztre, hódolok emléje előtt, hallgatom gyönyörűséges műveit. Nem a gyarlóságait helyezem a középpontba, amelyek pedig mindegyikünkben többé-kevésbé benne rejlik; a kivételes, pozitív irányú adottságok, a tehetség, tudás, talentum, magatartás, a cselekvés és eredményei annál inkább méltó arra, hogy beszéljünk róla, emlékezzünk és emlékeztessünk; a figyelem, az érdeklődés homlokterébe a jó tulajdonságok kerüljenek, a hangsúlyokat erre fektessük, a figyelmünk fókuszába a szép, elragadó álljon, és tőlünk-telhetően ezek legyenek a példaképeink, törekvésünk igyekezete. Lisztben, egyszemélyben, mindez előttünk áll, megkapjuk, elérjük őt, és felnézünk rá: világító csillag az ég boltján!

 B.I.2015. dec. 18. 19:16 | Válasz | #75 

Ezt, viszont, Hans von Bülow karmester, Liszt veje és egyik híres tanítványa mondta:

— „Ő az egyetlen művész, aki az emberi élet feltételeiből kiindulva, kizárólag zenei hangok útján gondolkozik. Indokolatlan rágalom és kétségessék azt mondani róla, hogy zongorán játszik, mert egyedül ő az, aki zongorán beszél, érez és gondolkozik s mindenkor a legkifejezőbb költői nyelven szól hozzánk.”

Ezt szintén Papp Viktor könyvében találjuk!
ZENEKÖNYV/Rádióhallgatók Számára(Zenekari esték II.)
1940.

 © Búbánat2015. dec. 05. 18:43 | Válasz | #74 
És még mindig Apponyi Albert gróf - Lisztről mondta:

"A művészi nagyság és emberi jóság egyesülése egy rendkívüli egyéniségben, csakugyan isteni élmény!... Jobb, önzetlenebb, nobilisabb emberrel, mint Liszt Ferenc, nem találkoztam... Hálásak lehetünk a Mindenhatónak, hogy ő köztünk, magyarok közt született."

/Forrás: Papp Viktor: ZENEKÖNYV/Rádióhallgatók számára
Arcképek - Életrajzok
Budapest, 1940 május - Stádium Sajtóvállalat Rt./

 B.I.2015. dec. 05. 14:16 | Válasz | #73 
(Befejező rész)

Nem akarom kimásolni Apponyi gróf egész-emlék iratát Liszt Ferencről. Befejezésül még csak annyit:

— „Liszt - olvassuk tovább Apponyi Albert gróf >Emlékiratai <-ban - mindmáig a világ legnagyobb zongoraművésze. Életében senki sem közelítette meg a halála után senki sem szárnyalta túl. Míg a zongora felépítésében új korszak nem áll be, addig Liszt zongoraművészi és zongora virtuózi nagysága egyedül való marad.”

(vége)

Forrás: Papp Viktor: ZENEKÖNYV/Rádióhallgatók Számára.
Zenekari Esték II.(1940)

 © Búbánat2015. dec. 03. 13:32 | Válasz | #72 
Kedves B.I.!

Jó, hogy beírod ezeket a részeket Apponyi Albert gróf Emlékirataiból!

egyébként a neten a teljes Emlékirat szövege megtalálható és olvasható; itt jegyzem meg, hogy az I. kötet épp most kerül könyvaukcióra a Városfal Antikvárium jóvoltából. Kikiáltási ára: 8.000 Ft. Tegnap megnéztem a kiállításon, anno nagyon szép kötésben készült a nyomdában, szép papírra is. Gondolkozom, hogy megvegyem-e...

Üdv.: Búbánat

 B.I.2015. nov. 24. 16:08 | Válasz | #71 
— „Ezt az egyetemességet — írja tovább Apponyi — legyen szabad egy humoros hatású kis epizóddal megvilágítanom, amely Liszt Ferenc virtuóz pályájának delelő idejében, a múlt század (19. sz. megj. tőlem) 40-es éveiben, Párisban történt és amelyet a Mester még öreg napjaiban is szinte gyermeteg örömmel szokott elbeszélni csakúgy, mint édes mindnyájan emlékezetünkben is élvezzük ártatlan diákcsínyjeinket.

— Egy előkelő szalonban valamely este együtt jelentek meg és fölváltva lelkesítették zongorajátékukkal a társaságot Liszt és Chopin. Hogy, hogy nem: Liszt a hangulatból azt vélte kiérezni, hogy ez este Chopin nagyobb sikert ért el és ez őt némileg bosszantotta. Ekkor egy ötlete támadt; mialatt Chopin játszott, Liszt suttyomban arra kérte a háziasszonyt, hogy oltassa el a gyertyákat; hadd élvezze a közönség Chopint a sötétség hangulatában. Megtörtént. Liszt pedig odasompolygott a zongorához és halkan kérte Chopint, engedje át észrevétlenül helyét a zongoránál. Chopin belement a tréfába és Liszt minden félbeszakítás nélkül folytatta Chopin játékát, teljesen az ő stíljében és az ő technikájában. Mikor a világítás újra kigyulladt, óriási meglepetéssel látta a közönség Lisztet a zongoránál, senki nem sejtette, hogy nem Chopint hallották mindvégig. Nagy taps zúgott fel, melynek csillapultával Liszt így szólt barátjához és művész-vetélytársához; — Hát most, kedves Frédéric, ülj te oda a zongorához és játszál úgy, hogy az emberek Lisztet véljék hallani…. — Ezzel az ártatlan kis maliciával vett a Mester magának elégtételt azzal a másik nagy művésszel szemben, aki egyébként a legjobb barátja volt.”

(folytatom)

 B.I.2015. nov. 23. 18:50 | Válasz | #70 
Folytatom Apponyi Albert gr. jellemzését Liszt Ferencről:

— „Mikor Beethovent játszott, a legteljesebb objektivitás volt, saját egyénisége eltűnt, annak a titánnak egyéniségében, akit mindenek fölé helyezett. Mondják, hogy ez nem volt midig így, hogy különösen virtuóz pályájának fénykorában a csillogás vágya néha erőt vett rajta, ennek a zenének tolmácsolásában is, amely a legnagyobb objektivitást kívánja; különben is nehéz a jogosult szubjektivitásnak határát megszabni. De én akkor hallottam Beethovent Liszt Ferenctől, mikor ő már letett a virtuóz babérok kereséséről és hallottam Liszt Ferencet mikor Richard Wagnernek játszott Beethovent, mikor ez a két nagy szellem Beethoven kultuszában ölelkezett és nem hiszem, hogy valaha tisztább Beethovent hallhatott valaki, mióta ő behunyta szemét.

— De ép úgy otthon volt Chopin-ben, Schubert-ben és az olasz opera- parafázisokban. Ahol jót és szépet talált, az neki mind >congeniális< volt, éppen zsenijének hihetetlen egyetemessége folytán.”

(folytatom)

 B.I.2015. nov. 22. 23:03 | Válasz | #69 
Liszt Ferenc egyetemes művészetét senki sem jellemezte szebben, mint Apponyi Albert gróf >Emlékiratai<-ban. Olvassuk idevágó sorait:

— „ Nem hiszem, hogy lenne a zenetörténelemben még egy második, Liszthez hasonló egyetemes zenei organizmus. Ő mindent megértett, még pedig a lángész intuiciójával: rögtön. Emlékezetes eset volt, amikor Wagner egyszer a zongoránál eléje tette valamelyik műve partitúrájának hozzávetőlegesen kotta papírra vetett első vázlatát. Liszt azt fennakadás nélkül eljátszotta, mintha, rendesen elkészített zongorakivonatot látna maga előtt; az ő szeme, az ő zsenije első pillantásra kiérezte a részben csak jelzéseket tartalmazó, pongyolán odavetett partitúrából a lényegest, az összefüggéseket, a véglegest.”

(folytatom)

 © Búbánat2015. okt. 27. 10:18 | Válasz | #68 
Ugyanebben a könyvben olvashatjuk Alfred Cortot francia zongoraművész Liszt Ferenc élete képekben című könyvében a következő mondatát:

"Liszt Ferencben a magyar géniusz védőszentet adott az egyetemes zenetörténetnek."

Szintén Papp Viktor Zenekönyvének (A rádióhallgatók számára) Lisztről írott fejezetében olvashatunk arról is, hogy maga Liszt nemcsak kompozícióival és kompozícióiban vall magyarságáról, hazaszeretetéről, de ezt más formákban, például leveleiben is tanúságot tesz erről:

Erre két példa:

Liszt Grenoble-ból. 1845. május 18-án írta egy barátjának a következő sorokat:
„Gyermekeimet nem lehet franciáknak tekinteni! Az egyik Genfben (Blandin), a második Comoban (Cosima), a harmadik Rómában (Dániel) született. Ők tehát, ha tetszik, ha nem (bon gré, mal gré: hongrois): magyarok és mint ilyenek, hazájuk törvényei szerint bírálandók el.”

1847 január 4-16. Jassyból Seidlitz báróhoz írt levelében ezeket olvassuk:

„Az összes most élő művészek közt én vagyok az egyedüli, aki büszke hazáját méltán büszkeséggel vallhatja. Amíg mások a mindig takarékosabb közönség sekély vizein küszködnek, addig én szabadon vitorlázom előre egy nagy nemzet szabad tengerén… Sarkcsillagom legyen, hogy Magyarország majdan büszkén mutasson reám!...”

 B.I.2015. okt. 14. 14:57 | Válasz | #67 
Papp Viktor: Zenekönyvében olvastam (Rádióhallgatók Számára):

Julius Kapp, Liszt egyik kiváló életrajzírója azt mondja:
"Liszt Ferencben megvoltak a krisztusi lélek elemei. Páratlanul önfeláldozó, az írígységet és haragot még ellenségeivel szemben sem ismerte. A legnagyobb igazságérzet töltötte el, mindig csak másokra gondolt és jósága kimondhatatlanul, szinte büntetendően nagy volt."

 © Búbánat2015. júl. 31. 21:20 | Válasz | #66 
Hosszú éveken át, minden év július 31-én - Liszt halála napján - a Liszt Ferenc Kórus a "Missa Choralis" misét (vegyeskarra és orgonára) adta elő. (Néhány éve "objektív" okok miatt, sajnos, ez elmarad...). De ettől még,természtesen emlékezünk kórusunk névadójára! Ez nemcsak kötelességünk, hanem a hűségünk is Hozzá!

 B.I.2015. júl. 31. 01:10 | Válasz | #65 

A mai nap Liszt Ferencre emlékezünk, aki 129-évvel ezelőtt (1886.július 31-én) hunyt el Bayreuth-ban. Az egyik legnagyobb magyar zeneszerzőnk, aki karmester és zenetanár, minden idők egyik legnagyobb zongoraművésze, a 19.sz. meghatározó romantika zeneszerzője. Jelentősége felbecsülhetetlen. (*1811.október 22. Doborján - ɫ1886.július 31. Bayreuth).

 B.I.2015. júl. 30. 17:23 | Válasz | #64 
Liszt halála - Lina Schmalhausen naplója alapján
Közreadja:
Alan Walker

http://lelkemnekvalo.blogspot.hu/2011/01/liszt-halala-lina-schmalhausen-naploja.html

 B.I.2015. ápr. 03. 21:56 | Válasz | #63 
Weimarban, a Weimarhalle műkincsekkel megrakott falain van egy híres festmény – Hans W. Schmiedt professzor műve – amely Liszt Ferencet ábrázolja, amint tanítványai, barátai és Weimar előkelőségei előtt zongorázik. A zene varázsát érezni ezen a képen. Liszt csodálatos, átszellemült alakja körül néhány tanítvány, aki azóta maga is világhírűvé lett : D’Albert, „A hegyek alján” szerzője, az öreg Emil Sauer : ifjúsága legszebb napjaiban és az előkelőségek között egy Ferenczy nevű magyar kamaraénekes és Alma Senkrah is.
Ez a festmény, történelmi alakjaival, most (1935-öt írunk) megelevenedett Budapesten.
A Hunnia Filmgyárban készülő Liszt-filmben keltette életre a híres képet Heinz Hille, a rendező – mégpedig két változatban: egy magyar és egy német A megelevenedett festmény

színészgarniturával.
Megdöbbentően hasonlít egymásra a két Liszt : a német Herterich és a magyar Táray Ferenc.
Herterich és Táray mellett a következő összeállításban állt fel a két színészcsapat :
Olga Csehova = Báthori Giza
Erika Danhoff = Sulyok Mária
Hans Söhnker = Fáy Béla
Walter Steinbeck = Z.Molnár László
Paul Wagner = Dénes György
De rajtuk kívűl még Pethes Sándor, Gózon Gyula, Halmay Tibor és egész sor nagyszerű színész is játszik még a filmben.
A műtermekben ragyogó pompa és a múlt század legszebb hangulata. A nők álomruhákban.
Hellmuth Gumm, a produkcióvezető és Heinz Hille rendező, udvariasan úgy intézik a dolgot, hogy előszőr mindig a magyar színészek jelenetét veszik fel. A magyar gárda azonban a felvétel után sem hagyja el a műtermet : nézik a német kollégákat, ők hogyan csináják.
Éjfél körül érnek véget mindennap a felvételek, de Hille még akkor sem engedi haza a szereplőket. Levetitteti nekik az előző napi jeleneteket és megbeszélnek minden métert.
Lándor Tivadar dr., a film művészeti tanácsadója meséli, hogy egyik éjszaka egy óra körül jutottak csak a vetítő szobába. Mire végeztek, előálltak az autók és mindenki sietett haza, aludni. Közben észrevették, hogy Herterich és Táray eltüntek. Lándor dr. indult keresésükre az elhagyott, hatalmas telepen. Végre megtalálta őket a telep másik végében, a veteményes kertek között. Egészen elmerültek a vitatkozásban. Herterich azt magyarázta Táraynak, hogy ő mennyivel jobb volt, mint ő maga. Táray pedig arról akarta Herterichet meggyőzni, hogy fordítva áll a dolog.
Így lehet jó filmet csinálni.


irta: Pán Imre. (Színházi
Élet 1935.) 22.sz.(május 26-június 1)" A megelevenedett festmény" c. cikket
Lejegyezte .BI.

 © Búbánat2014. feb. 06. 14:00 | Válasz | #62 
Kedves B.I.

Gedeonné Kont Ilona visszaemlékezései Liszt Ferencre bámulatos, érdekfeszítő, számomra is eddig ismeretlen adalékkal szolgál. Köszönet érte, hogy ezeket a kis történeteket kikutattad a korabeli lapokból és közzétetted itt!

Üdvözlettel:
Búbánat

 © Búbánat2014. feb. 06. 13:55 | Válasz | #61 
Nagyon érdekesek ezek az adatok is, a közölt névsorral együtt.

 B.I.2014. jan. 27. 14:19 | Válasz | #60 
Úgy gondolom, hogy egy pár adattal adós maradtam.
Mindenek elött: a régi Zeneakadémia 1875-ben alakult meg a Duna-parti Hal-téren (4.sz.bérházban). Az intézmény első igazgatója Erkel Ferenc lett.
A tér az Erzsébet híd építésénél eltünt !

És most a tanárokról :
Ábrányi Kornél (1822-1903)
Zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus.
Nikolics Sándor (1834-1895)
Zeneművész, fuvola-virtuóz.
A Zeneakadémián a zeneelmélet és zenetörténet tanára volt.
Volkmann Róbert (1815-1883)
Német származású, magyar zeneszerző, zenepedagógus és karmester.
Azt hiszem Liszt Ferenc és Erkel Ferenc nem szorul bemutatásra !

Végül, egy érdekes szó : "hudlizni."
Ez pontosan azt jelenti, hogy a klasszikus stilaritástól idegen versenytempókat használni, az intonációkat ráérősen kijátszani, a gyöngyöző futamokat elnagyolni.
Sajnos, manapság is elő fordul, hogy egy-egy nagy előadóművész hudlizik.

BI.

 B.I.2014. jan. 27. 13:52 | Válasz | #59 
Folytatom a történetet:

Gedeonné Kont Ilona tovább meséli emlékeit Liszt Ferencről :

-- Öreg, hetvennél idősebb neves emberek mélyen meghajoltak előtte, mintha kezet akarnának néki csókolni. Minden mozdulatában volt valami fenséges, imponálóan nemes előkelőség. Ha belépett a tanterembe : valamennyiünknek elállott a lélegzete. Tőle nemcsak zenét, hanem társadalmi modort is tanultunk.
-- Leckeórája 4-6 -ig volt kitűzve az órarend szerint, de mindig 4-8 -ig tartott, csak ha hangversenyre kellett mennie, végeztünk előbb. Ameddig a Zeneakadémia a Hal-téren volt, Liszt a Hungária-szállóban lakott. Amikor az Andrássy-úti palotába került, ő is odaköltözött. Lakását a tanteremmel folyósó kötötte össze.
-- Nagyon szerette a vendégeket, de ha tanított, csak a tanteremben fogadott. Ilyenkor leültette a vendéget pár percre, tovább tanított, javítgatott, de nem oly szigorúan, mint mikor egyedül voltunk, nehogy a növendék érzékenységét megsértse. Rendkivül tapintatos volt.
-- De, hogy magáról a tanításról szóljak, az egy gyönyörű, felejthetetlen élvezet volt. Szavaival úgy átértette a kompoziciót, mozdulataival úgy tudott magyarázni mint egy nagy szinész. Néhány mozdulata, arckifejezése feltárta előttünk minden komponista lelkét.Ha valamelyik növendék Schubertet játszott, kezét a szívére tette :
-- "Schubert csupa szív." Schumannál azonnal komorrá vált arckifejezése.
-- "Itt minden, minden világfájdalom."
És karjait égnek tárta, mintha az elfolytott fájdalomtól megsemmisülne.

-- Mendelssohn :
-- "Ő mindig vidám volt, a szomorúság nem oly mély és nyomasztó nála."
-- Beethoven :
-- "Mindig új gondolatai vannak. Sohasem jut zavarba mondanivaló híján, nála az új fordulatot mindig ki kell emelni az előadásban. Az apassionata elején lévő trilla szomorú" - mondotta, és mindjárt el is játszotta, aminthogy mindig mindent eljátszott nekünk.
-- Általában megengedte az egyéni felfogást, ha valóban tehetség nyilatkozik meg abban.
-- "Beethovent én ilyennek látom" - mondotta egy-egy művénél.
De Chopin-nél már igy szólt :
-- "Hogy ennek így kell lenni, azt írásban adhatom nektek, hiszen vele éltem."

Az óra alatt kabátját begombolva, rendszerint hátra dőlt tartásban figyelt.
Ki nem állhatta az összegörnyedt ülést a zongoránál.
Ilyenkor azt mondta :
-- " Büszkén üljön a nyeregben."

Ha valaki hudlizott, csak ennyit mondott :
-- "Tojásrántotta, amit játszik !"

Növendékei között volt egy igen szorgalmas német tanonc. Mikor már elutazott, dícsérőleg, de szelíd maliciával nyilatkozott róla :
-- "Derekasan játszik, de oly pontosan , hogy az ember eleped egy hamis hangért."

Liszt egyszer megtréfálta Volkmannt, akinél összhangzattant és kontrapunktot tanultam. A lépcsőn felmenet igyekeztem a derék szűkszavú mesterhez, amikor behívott Liszt a szobájába.
-- "Lássuk, hogy a copfos tanár úr meg lesz-e elégedve, ha a feladatot előbb én korrigálom ?"
De Volkmann a feladatot szokása szerint ez esetben is kifogásolta.

Liszt asztala tele volt kompoziciókkal, amelyeket a világ minden tájáról beküldöttek hozzá átnézés, javítás végett. Liszt reggeli öt órakor fogott hozzá a kompoziciók javításához. Az iróasztal egyik fiókja klaviatura volt, másfél oktávával, amelyet a mester néha, munkaközben megszólaltatott.

-- "Az emberek nem tudják - mondotta Liszt, - hogy mennyit kellett tanulnom. Tizenöt évig tart, míg kifejlődik a zenész."

Lejegyezte: BI.
SZÉ.1925.17.sz.

Nagyon köszönjük ezt az érdekes beszámolót Kont Ilonának, hogy bepillantottunk a nagy mester életének egy epizódjába.
Sajnos, Gerőné Kont Ilona további sorsa ismeretlen. Nem lett belőle zongoraművész.
BI.

 B.I.2014. jan. 26. 14:51 | Válasz | #58 
Hogyan tanított Liszt Ferenc ?

Érdekes történetet találtam az egyik Színházi Élet 1925-évi számában.
Az Országos Zeneművészeti Főiskola fennállásának ötvenéves jubileuma alkalmából (1925-ben), az iskola egyik legelső növendékének, Gedeonné Kont Ilonának történelmi értékü visszaemlékezését közli a lap riportere.
Az újság-cikk igy kezdődik :
-- A ma is fiatalos, érdekes, nagyvilági megjelenésű úrhölgy - akinek már több unokája is van, - a Lipót kőrút 13.sz. (mai Szt.István kőrút, megj.BI.) lévő lakásának elegánsan berendezett szalonjában fogad. Ezt a szalont még néhány éve is sok nevezetes művész látogatása tette nevezetessé.

--Amikor híre ment, hogy a Hal-téren megnyílik a Zeneakadémia - kezdte elbeszélését a jeles Liszt tanítvány - 69-en tettünk felvételit. Tizenhármunkat vettek fel. Persze, csak a zongora és a zeneszerzési tanszakokra. Öten tanítottak : Ábrányi magyar zenét, Nikolics zenetörténetet, Volkmann zeneszerzést, Erkel Ferenc és Liszt Ferenc zongorát.
Liszt csak úgy november táján szokott Pestre jönni, addig Erkel egyedül tanított. Drága, kedves ember volt Erkel. Nem kifogásolt soha semmit. Büszke volt rá, ha Liszt megdicsérte növendékeit. Egyszer mondotta : "Tudom, hogy nagy tehetség lakozik bennem, de többet vártam magamtól."
Amikor az első évben híre ment, hogy Liszt jön : nagy versengés indult meg köztünk, kit vesz fel növendékének ? Négyünket vett fel. Én voltam a négy között a legfiatalabb. Tizenhárom éves voltam.
-- Leírhatatlan, hogy Liszt Ferenc megjelenése milyen démoni hatással volt az emberekre !

(folytatom)
BI.

 B.I.2011. okt. 22. 10:48 | Válasz | #57 
Ma 200-éve született Liszt Ferenc !

 B.I.2011. okt. 04. 13:51 | Válasz | #56 
Ma, X.4-én, két érdekes Liszt Ferenc koncertre hívnám fel a figyelmeteket :
A DUNA II.(Autonómi 20-órai kezdettel Bogányi Gergely előadja Liszt Ferenc : Ricordanza c. művét.

Majd 22.30-kor a Szent Erzsébet legendája c. oratórium, koncertfilmet sugározzák felvételről.
A 108 perces filmen közreműködik :
a Nemzeti Énekkar (karig.Antal Mátyás), Magyar Rádió Gyermekkórusa (karig.Thész Gabriella), Virágh András orgona, továbbá : Fried Péter, Wiedermann Bernadett, Massányi Viktor, Rálik Szilvia, Szvétek László, Hámori Szabolcs (ének).
A Danubius Szimfónikus Zenekart Héja Domonkos vezényli.
Ritka élmény lesz ennek a ritkán hallható zeneműnek a látványa !

Magyarországi Szent Erzsébet 1207-ben stületett Sárospatakon. 24-éves korában halt meg, négy évvel késöbb, 1235-ben már szentté avatták.

 B.I.2011. júl. 31. 18:30 | Válasz | #55 
Szombaton (július 30-án) kivételes élményben volt részünk. Néhány zenebarátunk társaságában meglátogattuk a Liszt Ferenc Emlékmúzeumot (VI.Vörösmarty utca 35.)
Ez az épület valamikor, 1875-1907 között a magyar zeneoktatás szinhelyéül szolgált, és itt lakott Liszt Ferenc 1881-1886-ig,(haláláig), Budapesti tartózkodása idején. Ez az épület ma a Zeneművészeti Egyetem részeként működik és természetesen helyt ad Liszt Ferenc emlékének is.
Az I.emeleti lakása (melyben lakott), három szobája emlékmúzeumként van berendezve az egykori hangszereivel, bútoraival, könyv és kottatárával, emléktárgyaival. Megható volt azokban a szobákban járni, ahol a Mester valamikor mindennapjait töltötte. Azt már mondanom sem kell, hogy mit éreztem akkor, amikor hozzáértem zongoráihoz, melyet valamikor az Ő keze érintett.
Felejthetetlen élmény volt !
Aki teheti látogasson el ide egyszer, mert Liszt Ferenc megérdemli, hogy látogatásunkkal megtiszteljük egykori hajlékát !
BI.

 B.I.2011. jún. 20. 20:28 | Válasz | #54 
Szombaton (június 18-án), új helyen, szerény képességeinkhez mérten, megemlékeztünk a zseniális zeneköltőnk Liszt Ferenc születésének 200-ik évfordulójáról. Igaz, csak október 22-től esedékes ez a jubileum, de úgy érzem, hogy a 2011-es év Liszt Ferenc éve. Ő aztán megérdemli, hogy egész évben emlékezzünk rá, és ünnepeljük !
A műsorban elhangzott zongora- és zenekari művek méltán arattak a jelenlévő Zenebaráti Kör tagjai között nagy sikert.
Elhangzott többek közt : Villa d'Este szökőkútjai, XII.Magyar Rapszódia, Szerelmi álmok, VI.Magyar Rapszódia, La Campanella, és a döbbenetes Halálcsárdás (Csárdás Macabre) Kocsis Zoltán zseniális előadásában. A többi előadók sem voltak akárkik, pl. Lang Lang, Yevgenij Kissin, vagy a csodálatos Cziffra György.
Elhangzott a híres Haláltánc, zongoraverseny, a fiatal magyar Tóth Péter(zongoraművész) előadásában (kiváló volt), majd a Lés Preludes. Befejezésül a Rákóczi induló dallamai zárták a szép emléknapot.
BI.

 B.I.2011. jún. 16. 21:59 | Válasz | #53 
Hogy van, kedves Mester ? - kérdezte valaki Liszt Ferenc-től.
Válasz : "Jól ! Mindig jól! Nem foglalkozom Liszt Ferenccel !"

(Szombaton találkozunk !)
BI.

 B.I.2011. jún. 05. 18:19 | Válasz | #52 
Zenebarátaim, nem elfelejteni !

Aki megkapta a meghívóját, az tudja, hogy június 18-án (szombaton) 4-órai kezdettel "Liszt Ferenc emlékhangverseny-t" tartunk egy új helyen.
A koncert fő védnöke : Tasnádi Ágnes.
Reméljük, hogy minnél nagyobb létszámban fogtok megjelenni !

Aki nem tudná, hogy kell eljutni az új helyszínre az okvetlen éreklődjön a szokásos telefonszámunkon.

BI.

 Hugi2011. máj. 30. 16:37 | Válasz | #51 
B.I. Drága Örülök, hogy a tervezett Liszt előadásod körvonalai már egyre inkább kirajzolódnak. Lelkesedéssel és kíváncsian várom! És várom a baráti társaságot is. Puszi: Hugi

 B.I.2011. máj. 28. 13:26 | Válasz | #50 
Hogy, az 50-ik számot felhaszánáljam, ide-írok egy Lisztre jellemző emberi tulajdonságot.

Batka János, egyszer elpanaszolta Liszt Ferencnek, hogy anyagiakban nem kényeztette el a sors. Liszt egy tálat tolt elébe, és így szólt : "Kérlek, vegyél belőle, amennyi jól esik."
A tál ezresekkel volt tele.

Batka jános (1848-1917)publicista, és Pozsony város főlevéltárosa volt. Sok híres emberrel tartott barátságot és folytatott levelezést, többek között Liszt Ferenccel is.
BI.

 B.I.2011. máj. 28. 13:09 | Válasz | #49 
Valóban, életrajz írásába nem lehet belemenni, mert, ha csak a fontos, életére jellemző momentumokat jeleznénk is, akár könyvet is írhatnánk róla. Azt meg már többen megtették előttünk. Így hát, emberi nagyságát érdemes elsősorban kiemelnünk.
Nem akarom előre elkiabálni, de úgy néz ki, hogy a közel-jövőben sikerül egy Liszt emlékhangversenyt összehozni. Majd értesítést kaptok időben, mindannyian róla.
BI.

 © Búbánat2011. máj. 26. 21:29 | Válasz | #48 
Köszönöm szépen én is, hogy Liszt életét röviden felvázoltad itt. Tényleg, hosszú regényeket lehetne írni tartalmas, mozgalmas, alkotásokkal és cselekedetekkel teli élete szerte-ágazó eseményeiről.

 B.I.2011. máj. 26. 13:01 | Válasz | #47 
Liszt Ferenc a szerénység mintaképe mondta : "...elődeim alázatos tanítványa vagyok ..."

Valaki arra figyelmeztette Lisztet, hogy Wagner, nem egy témát, vagy dallamot használ fel saját műveiben Liszt művei közül.
Liszt így felelt : "Igénytelen gondolataimnak legalább ily módon lesz részük a halhatatlanságban."
BI.

 B.I.2011. máj. 25. 22:26 | Válasz | #46 
Élete fogytáig értünk harcolt, velünk érzett. Itthon munkával, fáradtságot nem ismerő kötelesség-érzetével, külföldön pedig tekintélyével, elismert lángelméjével, magyar alkotásaival, azok előadásával és művészetének büszkén hirdetett magyarságával szolgálta a hazát. A sok komoly és gúnyos írás, ami Lisztről külföldön megjelent, Magyarországra terelte a figyelmet. Hát Pest nem osztrák város ? Csak akkor tudták meg, hogy a Monarchia keleti felében egy önálló nyelvű, kultúrájú, gazdag történeti múlttal bíró és tehetségekben dúskáló nép él, melyet elnyomnak, kihasználnak, gyarmatnak tekintenek, és a térképekről mint egységes államot elsikkasztanak.
Liszt Ferenc írta egykor : "Én is ehhez az ősi, erőteljes fajhoz tartozom ! Én is fia vagyok ennek a tőröl-metszett, féktelen nemzetnek, amelyre bizonyára jobb napok várnak. Ez a faj mindig büszke és hősies volt. E szivekben mindig erőteljes érzések lakoztak. E büszke homlokok nincsenek szolgaságra és szellemi szegénységre teremtve !"
Idős korában, amikor az általa alapított Zeneakadémia elnökeként az év egyharmadát nálunk töltötte, nevelője lett az itteni zongorista utódainak.
Kevesen lettek érzésben, gondolkodásban, áldozatkészségben, népünk szeretetében és fanatikus rajongásukban oly értékadó, teremtő és példaadó magyarok, mint amilyen magyar ember LISZT FERENC volt !

Még sokat lehetne írni, hiszen Liszt Ferenc élete kész regény. Majd, írok még, ha tehetem, erről a nagyszerű emberről !
Irományaimban sokat segitettek Falk Géza és Molnár Antal írásai. Köszönet érte !
BI.

 B.I.2011. máj. 24. 15:01 | Válasz | #45 
Folytatom Liszt Ferencről írásomat, látom, hogy legalább egy valaki olvassa, és értékeli "lelkesedésemet."

Felmerül a kérdés (azt hiszem sokak számára is), magyar volt-e Liszt Ferenc ?
Doborjánban született, egy akkor még nyugat-magyaroszági kis falucskában. Apja, Liszt Ádám magyar, édesanyja oszták, a Krems-ből származó Anna Lager. Ferenc 11-éves korában hagyja el (hosszú időre) a magyar hazáját. Anyanyelve német, irodalmi nyelve francia. Az elkövetkező évei szorgalmas tanulással és állandó koncertezéssel teltek el. Szülei mindenüket pénzzé téve Bécsbe költöztek, hogy egyetlen fiúkat tanítathassák.
Mikor 1839 márciusában Itáliában hangversenyezett, eljutott hozzá a pestbudai pusztitó árvíz híre. Megdöbbentő módon ébredt rá magyar származására, és a bécsi hangversenyein vagyont gyüjtött az árvízkárosultak számára. Mindent elkövetett, hogy elfelejtett hazája őt visszafogadja, szeretetét megértsék és anyanyelvének elfelejtéséért nemzete bocsánatát elnyerje. 1839 őszén érkezett Magyarországra. A fogadtatás leírhatatlan volt. Magyar szóval köszöntötték, éljenezték, és királynak járó tisztelettel fogadták. Liszt könnyekig meghatva állt az őt ünneplők előtt. Lángelméjével párosult nemes és minden új iránt fogékony lelke azonnal megérezte, hogy a magyar még friss, tartalmas, egészségtől duzzadó, élni és halni tudó ős- ösztönnel teljes lelkületü, hitében és önerejéből megingathatatlan, tiszta gondolkozású nép, amely még keveset alkotott, de nagy dolgokra képes.
A meglévő értékekre felfigyelve, a magyarság jövőjét kívánta felépíteni.

(folytatása következik).
BI.

 B.I.2011. máj. 23. 13:01 | Válasz | #44 
Köszönöm Hugi, de ez a tudás nem csak az én privilégiumom, bárki, kis fáradtsággal szintén hozzájuthat. Viszont, lelkes vagyok, ha valami után kutatni kell ! Ez igaz !
Puszi ! BI.

 Hugi2011. máj. 23. 09:14 | Válasz | #43 
Élvezettel olvasom a szavaidat és tisztelettel vagyok tudásod, lelkesedésed iránt. Hugi

 B.I.2011. máj. 22. 22:13 | Válasz | #42 
Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára.

Amikor Liszt Ferenc nagyságáról óhajtunk akár megközelítő képet adni, hatalmas zenekart képzelünk magunk elé, daloló vonósokkal, harsogó rézfúvókkal és döbbenetes erejü dobokkal. Úgy érezzük, mintha ki kellene tágitanunk emberi mivoltunkat, hogy méltóak legyünk a bámulására. Szegények vagyunk a hozzá méltó, világátfogó dallam elzengéséhez. Már élete folyamán regényalakká lett George Sand-nál. És élete éppoly káprázatos mint működése. Élén állt a haladásnak ("Gyerekek, mindig újat !" - volt vezető jelszava), már az 1830-as évek óta, amikor máig modernnek ható "Dante szonátá"-ját megírta. És idős korában olyannyira megújitotta a muzsika eszközeit, hogy a XX.század legnagyobb zenei forradalmárja Bartók Béla egyenest onnan vehetett lendületet.
Nehéz volna eldönteni, mi volt nagyobb Lisztben, a magával ragadó társalgó, az önzetlen erkölcsi ember-e, vagy a ragyogó stílusú esztétikai iró, a zeneművészetet páratlan fejlődésre késztető komponista, a korszakalkotó zongoraművész ? Mint a társaság középpontja, már fiatalon versenyre kelhetett a legszellemesebb világfiakkal. Zeneszerző társai közül : Berlioz, Wagner, Cornelius vagy Smetana, és még számos "névtelen" olyan támogatást élvezett Liszt részéről, hogy pályfutásuk anélkül el sem képzelhető.
Ma már elmondhatjuk róla : Ő a XIX.század egész muzsikai épitményének gerince, mozgató középpontja. A diadalok, amelyek zongora-virtuóz pályafutását követték, egyedül állóak a zenetörténetben !

(még folytatom).
BI.

 B.I.2011. máj. 19. 20:38 | Válasz | #41 
Zenebarátainknak javasolnám megtekintésre a "Liszt Ferenc emlékmúzeumot" (Bp.VI., Vörösmarty utca 35.)
Nyitvatartás : hétfőn zárva.
Kedd - Péntek : 10 - 18 óráig.
Vasárnap : 9 - 17 óráig.
Belépőjegy ára : 9OO,-Ft.
Diákoknak és nyugdíjasoknak 450,-Ft.

Liszt Ferenc utolsó budapesti lakása a Régi Zeneakadémia I.emeletén volt, ahol 1881-1886-ig lakott.
Itt látható a Mester eredeti hangszerei, bútorai, könyvei és kottatára, valamint személyes tárgyai.
Menjünk el együtt, ha lehetséges.
BI.

 B.I.2011. máj. 19. 20:03 | Válasz | #40 
Érdekes koncert lesz V.27-én (pénteken) a DUNA TV-n, 18.30-kor. Liszt Ferenc hangverseny lesz a Vatikánból XVI. Benedek pápa tiszteletére.
Közreműködik a Nemzeti Filharmónikus Zenekar és Énekkar, Kocsis Zoltán vezényletével.
Aki teheti, nézze meg ezt a nem mindennapi hangversenyt, biztosan nagy élményben részesül !
BI.

 Hugi2011. máj. 18. 09:51 | Válasz | #39 
B.I. kedves, nagyon drukkolok, hogy a nekünk is tervezett programod "összejöjjön", hiszen Liszt Frerencről való megemlékezést a magyar vonatkozások miatt sem szabadna kihagyni.Addig is hallgatom a csalogányok énekét a szigeten.) Sok puszit küldök: Hugi

 B.I.2011. máj. 16. 14:33 | Válasz | #38 
Kedves Hugi !
Én is láttam a 2011-es programokat, és nagyon örültem, hogy végre méltó műsorok foglalkoznak Liszt Ferencünk emlékével.
Liszttel foglalkozni a legnagyobb élmény, a legnemesebb feladat. Nem is nyugszom addig, mig nem hozok össze egy ZZZK-s emlékműsort ! Már gyüjtöm az anyagot hozzá. Remélem, hogy Búbánat barátunk is (aki szintén nagy rajongója Liszt Ferencnek) hozzásegit valamilyen élő kórusművük előadásának felvételéhez, aminek megtekintése csodálatos lenne.
(Örülök Hugi, hogy aktív lettél a honlapunkon).
Sok puszit küldök : BI.

 Hugi2011. máj. 16. 11:34 | Válasz | #37 
Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a www.liszt-2011.hu honlapot, ahol az emklékév programsorozatában lehet válogatni. Ingyenes délelőtti előadások is lesznek.

 B.I.2011. máj. 15. 20:01 | Válasz | #36 
Hogy. az eseménytelen napok (Hugi kritikája szerint) csendjét megtörjem, nem mehetünk el szó nélkül a 2011-es év mellett. 200-éve született (l811.X.22-én) egy ragyogó magyar zeneszerző csillag : LISZT FERENC.
Végig nagybetűvel írtam a nevét. Nem véletlenül ! Nekem (és azt hiszem sokunknak) Ő a legnagyobb magyar zeneszerző ! Liszt a leegyszerüsödés, megtisztultság és művészi alázatosság oly magas fokára emelkedett, ahová Őt követni csak kevés embernek sikerült. Mert Liszt egyszerű volt, és mivel egyszerűnek lenni a legnehezebb, azért győzött Ő mindenben és mindenütt oly elemi erővel. A mindent kifejező művészetéből ellenállhatatlanul áradt az isteni megnyilatkozás, ami elől kitérni, vagy elzárkózni a legnagyobbaknak sem sikerült !

(még folytatom)
BI.

 B.I.2009. dec. 09. 00:29 | Válasz | #35 
Akkor szombaton, a megbeszélt időben !

 © Búbánat2009. dec. 05. 01:03 | Válasz | #34 
Az nekem már elég zsúfolt. Jövő vasárnap (13-án) délután-este érnék rá. Vagy szombat kora délután.

 B.I.2009. dec. 04. 15:12 | Válasz | #33 
A jövő hét lenne jobb !

 © Búbánat2009. dec. 01. 22:55 | Válasz | #32 
Péntek délután vagy szombat délelőtt szabad vagyok... Esetleg az e-mail címemen folytathatnánk vagy telefonon pontosíthatjuk a terminust.

 B.I.2009. nov. 29. 19:41 | Válasz | #31 
Az jó lesz. Legalább nem kell várni a következő összejövetelre.

 © Búbánat2009. nov. 28. 15:00 | Válasz | #30 
Átnézem a naptáromat, és majd egyeztetünk.

 B.I.2009. nov. 27. 19:06 | Válasz | #29 
A jövő héten el tudnál jönni valamikor ?

 © Búbánat2009. nov. 26. 23:16 | Válasz | #28 
Jelezd, kérlek, hogy mikor és hol adhatnám át Neked a folyóiratokat.

 B.I.2009. nov. 26. 00:39 | Válasz | #27 
Kedves Búbánat !

Feltétlenül érdekelne a folyóirat. Nagyon kedves Tőled, ha kölcsön tudnád adni !

Üdv.BI.

 © Búbánat2009. nov. 25. 22:10 | Válasz | #26 
Kedves B.I.!

Talán még nem említettem itt: hosszú évek óta tagja vagyok a Liszt Ferenc Társaságnak. Nagyon színvonalas újságja van, melyet negyedévente postán elküldenek nekem.

Nagyon sok érdekes cikk, beszámoló, hír van benne, nemcsak a Társaság eseményeit illetően, de a Liszt-kutatásokkal, a 2011-es Liszt-évfordulóhoz kapcsolódóan - nemzetközi kitekintéssel is - igen hasznos információkkal teli, igen színvonalas lapot jelentett meg a Liszt Ferenc Társaság. Sok érdekes Liszt-hangversenyről és Liszt-hanglemezről is tájékoztatást kapunk.

Minden cikk, hír angol fordításban is olvasható, mert nem mondtam - kétnyelvű lapról van szó, mely külföldre, külföldi tagokhoz, olvasókhoz is eljut.

Ha érdekel Téged, szívesen kölcsönadom olvasgatásra a legutóbbi két számot.

Üdv.: Búbánat

 © Búbánat2009. nov. 24. 01:05 | Válasz | #25 
Most röviden csak annyit, hogy decemberben rövid időn belül kétszer is előadjuk a "Nyolc boldogságot" a Krisztus oratóriumból. Erre próbálunk éppen. A teljes művet többször énekeltem a kórusban, de mindig nagy öröm számomra egy-egy részletének előadása is.

 B.I.2009. nov. 21. 20:54 | Válasz | #24 
Én is örülök, hogy viszonozhattam valamit korábbi kedves szivességeidért.

Üdv.BI.

 © Búbánat2009. nov. 21. 14:25 | Válasz | #23 
Kedves B.I.!

Nagyon-nagyon hálás vagyok Neked a gyönyörű Christus oratórium televíziós közvetítésébek DVD-re átírásáért. Bizony, a képminőséget össze sem lehet hasonlítani az enyémével. Ragyogó kontrasztok, képélesség. Igen köszönöm Neked ezt a produkciót is! A Debreceni Csokonai Színház társulatának csodálatos, átszellemült színpadi előadásából megismerhetjük Liszt Ferenc korszakos jelentőségű. egyházzenei alkotásának mélyebb rétegeit!

Üdv.: Búbánat

 B.I,2008. dec. 30. 21:16 | Válasz | #22 
Kedves Búbánat !

Nagyon szép beszámolót irtál erről a valóban nem mindennapi előadásról. Méltó Liszt Ferenc emlékének.
Szerencsére mindkettőnknek sikerült a szép és látványos előadást rögzitenünk.

 © Búbánat2008. dec. 29. 21:01 | Válasz | #21 
Kedves B.I.!

Íme, a beszámolóm a Momusról:


242 • Búbánat 2008-12-26 21:41:34

Nagyon örülök, hogy a Duna TV jóvoltából sikerült felvennem DVD-re ezt a varázslatos, három részes Krisztus-oratórium produkciót!

A Csokonai Színháznak e monstre vállalkozása előtt csak fejet hajtani tudok! Minden dicséretet megérdemelnek a színpadra álmodók és a 14 tételből álló monumentális alkotás megvalósításában részt vevő összes közreműködő. Ami a művészi megvalósítást illeti, az ének-, gyermek- és zenekar hatalmas apparátusa, a színpadi táncművészek, a színpadi "néma" szereplők (beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház színészei), a látvány, vizuális effektek: vetített és állóképek, szöveg-idézetek, fények; a stilizált jelmezek (Libor Katalin) és díszletek, a cselekményben szerepet kapó tárgyak, kellékek (Bátonyi György); a színpadi mozgásért (koreográfia: Gemza Péter) felelős alkotók összehangolt munkája eredményeként komplex élményben részesülhetett a helyszínen jelenlévő közönség éppúgy, mint a televízió készüléke előtt helyet foglaló néző (a televíziós változat rendezője is Mispál Attila). A szólisták: Geiger Lajos, Francesca Provvisionato, Gaál Wéber Ildikó, Cseh Antal, Kóbor Tamás, Wittinger Gertrúd jelmezben jönnek be a színpadra (a 10. Bevonulás Jeruzsálembe – „Benedictus”-tételben jut egyszerre szóhoz négy szólista). Hihetetlen, hogy mindez a sokaság (leghátrébb a lépcsőzetes emelvényen helyet foglaló hatalmas énekkar, előtte a nagy zenekar karmesterükkel – az elől kialakított „játszó térrel” együtt) hogyan fért el a színpadon; igaz a mélysége jól ki lett használva és a zenekari árok lefedve volt, meg a földszinti zsöllyéket is igénybe vették; a statisztéria, a színészek egy része pedig nemcsak a színpad oldalai irányából érkeznek, hanem lentről a nézőtérről lépcsőkön vezet útjuk fel a színpadra - adott jelenetükben. S még nem szóltam a benti kivetítőkről, mely a színpad magasságában, oldalt és a színpad felett helyezkednek el …

Az egész csoda zenei élményét Kocsár Balázs karmester alapozta meg! Mesteri, professzionális irányításával végig, 160 percen át, csodálatosan játszott a Debreceni Filharmonikus Zenekar, melyhez társult a ragyogó összteljesítménnyel előrukkoló, a Csokonai Színház Kórusából (karigazgató: Pálinkás Péter) és a Debreceni Kodály Kórusból (karigazgató: Ella István) alakult egyesített énekkar. Külön említem meg a „Húsvéti himnuszban” szerepet kapó és gyönyörűen éneklő Nyíregyházi Cantemus Gyermekkart (karigazgató: Szabó Dénes); a színházban ülők nem láthatták, csak a televízió kamerái előtt „mutatkoztak” meg: a kamera pásztázza őket emeleten és földszinten: kinn az oldalsó folyosókon két sorban állnak, fehér ruháikban, gyertyával a kezükben, ezüstös hangjukon éneklik: „O Filii et Filiae” – Várnai Péter megfogalmazása szerint népénekszerű és strofikus feldolgozású dallamok sora… Döbbenetes hatást produkáltak énekükkel, ezalatt a színpadon játszók éppen „állókép”-et hoznak létre, míg a tévénézők nemcsak hallhatták - gondolom – elbűvölve a gyermekkart, hanem a rendező szándéka szerint, nézhették is énekük alatt a beállított pozíciójukban.

Gigászi alkotás, remekmű, művészi megvalósítás, műélvezet! Így foglalhatnám össze a Debreceni Csokonai Színház egyetlen alkalomra, 2008 karácsonyára időzített, létrejött Krisztus-produkcióját. A színpadi megvalósítás különlegességei nem csorbították az oratórium értékeit, ellenkezőleg: a félig szcenírozott formában bemutatott alkotás elősegítette a jobb megértést, elmélyültséget, és talán még fokozta is a partitúrában amúgy benne lévő, abból kisugárzó megrendültség-érzést: a katarzis hatásának érvényre jutását - Liszt ihletett zenéjétől, a megelevenedett szellemi mondanivaló által!

 B.I,2008. dec. 26. 20:24 | Válasz | #20 
Tegnap (XII.25-én) Liszt Ferenc "Krisztus" c. monumentális (közel három órás) müvét sugározta a DUNA TV Debrecenből. Sikerült rögzitenem ezt a csodálatos oratóriumot. Érdekes megoldású bejátszások és rendezői elképzelések szerintem emelték a magasszinvonalú előadás értékét. Nekem nagyon tetszett. És Liszt Ferenc óriási volt ! Látta-e valaki ezt az előadást ? Felejthetetlen és lenyűgöző volt a zene !

 © Búbánat2007. márc. 04. 13:36 | Válasz | #19 
Kedves B.I.! Köszönöm Neked, hogy felhívod figyelmünket erre a könvyre. És a szerzőjére! Nagyszerű könyv és kiváló író. Manapság inkább az antikváriumokban juthat hozzá könyveihez érdeklődő...

 B.I.2007. márc. 03. 12:53 | Válasz | #18 
Ugyancsak a régi Szinház Életben (l928.májusi szám) olvasom, hogy megjelent Guy de Pourtales könyve : "Liszt Ferenc élete" cimmel. Forditotta Lányi Viktor. A cikk irója méltatja Pourtales, a kiváló francia író és tudós könyvét, aki vállalkozott arra, hogy ezt az életregényt művészi formába öntse. Liszt Ferenc amit a magyar muzsika érdekében tett és alkotott, óriási életművének csupán csekély részét teszi, mégis büszkén valljuk Őt magunkénak. Ez az óriási egyéniség a XIX.század nagy szellemi hősei közül is kimagaslik törhetetlen idealizmusával, tiszta, lovagias és önzetlen gondolkozásával, életsorsának csodálatos gazdagságával és nagyvonalúságával.
A könyv kiváló életrajz egy kiváló emberről !

Érdekes Pourtales zenéhez való kapcsolata, mert nemcsak Liszt Ferencről, hanem Chopin-ről, Berlioz-ról és Wagnerről is irt életrajzi regényt.

 © Búbánat2007. jan. 12. 09:33 | Válasz | #17 
Kedves B.I.!

Kissé megkésve reagálok lelkes soraidra; minden szavaddal egyetértek! Ez a Doráti-lemez nekem is megvan, sőt a Forrai vezényelte Christus is, aztán ott van a saját amatőr felvételünk; az elmúlt 25 év alatt kb. tízszer énekeltük ezt a grandiózus alkotást! Kisebb húzásokkal a terjedelme miatt. És ha hozzáveszem a próbákat is, akkor e szám többszöröse jön ki; minden egyes alkalom, ünnep volt számomra, de ugyanígy, mások koncertjére eljutni, hasonlóképpen élmény! És élvezni ezt a csodálatos oratóriumot, melynek minden leírt hangjában ott van Liszt egyedi, utolérhetetlen nagysága! Nem véletlen az sem, hogy a repertoáron tartjuk e mű legszebb részleteit, melyeket rendszeresen „becsempészünk” programjaink közé: Nyolc boldogság; Tu es Petrus… Lásd pl. az angliai koncertkörutunkról szóló zenés beszámolómat.

Tavaly év végén a Nemzeti Hangversenyteremben szerencsém volt Liszt másik gigászi oratóriumához: Szent Erzsébet legendája. Ebből is vannak nagyon jó lemezek (Joó Árpád, Ferencsik János), és hasonló elragadtatással szólhatunk erről a művéről is, mely tele van szépségekkel. Ezt most a Duna TV rövidesen felvételről leadja. És a műsorkalendáriumban olvastam, hogy a közeljövőben előadják a Zeneakadémián is, a Magyar Rádió oratórium-bérlete sorozata keretében az intézmény Zenekara, Énekkara és Gyermekkórusa közreműködésével. Lehet, hogy kedvem kerekedik, és erre a zenei eseményre is jegyet váltok…

Üdv.: Búbánat


 B.I.2007. jan. 01. 19:46 | Válasz | #16 
Kedves Búbánat !
Ez a Liszt mű (Christus), egyszeri meghallgatás után szinte megemészthetetlen. Már kétszer, vagy egyes részeket már háromszor is meghallgattam, de még nem tudtam feldolgozni magamban ezt a sok zenei élményt. Monumentális mű ! Olvasom, hogy ez a mű egyedülálló a l9.sz. oratórium-termése terén. Nincs még egy oratórikus mű, melyben a szines, erőteljes zenekar önálló számainak nagyobb szerepe jutna, mint a Christus-ban.
Huszonhat éves korában írja Liszt egyik levelében : 18 század tünt már tova azóta, hogy Krisztus meghirdette az embereknek a testvériséget, - és igéjét mégsem értették meg jobban !...Mint szent mécses ég ugyan ez egyesek szívében, de nem világosit meg mindenkit, s a mai nemzedék, mely a szellem legragyogóbb magasságaira emelkedett, alacsonyságba zuhantan fetreng a tompa, érzéktelen szívtelenség sötétjében. (Vajjon ma mit irna Liszt ?)
Mint tudjuk, az ünnepelt, körülrajongott, bőkezüen gavallér, nagylelkü világfi és művész Liszt szívében ez a mécses sohasem aludt ki.
Liszt Ferenc azt irja (Christus műve befejezése után) : "Hogy mikor és hol adják elő, cseppet sem érdekel. Megírása művészi szüksége volt lelkemnek. Megnyugszom, mert megírtam."

 B.I.2006. dec. 24. 22:51 | Válasz | #15 
Kedves Búbánat !
Nagy öröm ért engem ma, karácsony este. Megkaptam Liszt Ferenc : "Christus" c.oratóriumát CD felvételen.
Sólyom-Nagy Sándor, Kincses Veronika, Takács Klára, B.Nagy János és Polgár László énekel. Közreműködik a Magyar Rádió és TV. kórusa, a Nyíregyházi gyermek kórus, Virágh András (harmónium), Hoch Bertalan (orgona), és a Magyar Állami Hangversenyzenekar. Vezényel : Doráti Antal.
Azt hiszem, az elkövetkező napokban ritka szép élményben lesz részem, zenehallgatás közben. Többször is az eszembe fogsz jutni !
Üdvözöllek : BI.

 B.I.2006. dec. 15. 22:07 | Válasz | #14 
December 2-i koncerten, Kocsis Zoltán tolmácsolásában elhangzott Liszt művek közül elsőnek az V.(E-moll) rapszódiát hallhattuk és láthattuk.(DVD)
Liszt magyar rapszódiái nem a valódi magyar népdalkincsből vették témáikat, hanem részben a cigányok magyarnak vagy magyarosnak vélt zenei anyagát dolgozták fel. Liszt kora gyermekéveiben került külföldre, műveltsége és serdülőkorának valamennyi élménye idegen városokhoz, idegen tájakhoz és emberekhez fűződött. Amikor a távolban hazáját emlegette, ez éppúgy lehetett őszinte nosztalgia, mint divatos, romantikus attitüd. Talán maga sem hitt abban, hogy sokat hangoztatott terve - hátizsákkal a vállán bejárni Magyarország legeldugottabb részeit - megvalósul. Az igazi magyar népzenét nem ismerhette meg. Persze, ez a körülmény mit sem von le a "Magyar Rapszódiák" művészi értékéből. A rapszódia elnevezés nemcsak az előadás kötetlenségére utal, hanem a műforma váratlan hangulatváltásaira is. Az V.rapszódia Kossovits József "Lassú magyar" c. hangszeres művének feldolgozása.
Liszt Ferencet ővező legendák közé tartozott a zeneszerző hazafisága, szülőföldje és annak népe iránt táplált vonzalma, ma már történelmi tény.

 © Búbánat2006. nov. 19. 13:02 | Válasz | #13 
Tegnap az Esztergomi miséjét élveztem a Nemzeti Hangversenyteremben (km.: a Szlovák Filharmónia - Pozsony - Énekkara, a Győri Filharmonikius Zenekar és a szólókat éneklő Hajnóczy Julianna, Mester Viktória, Gulyás Dénes, Kovács István tolmácsolásában, Antal Mátyás vezényelt). Az első részben Saint-Saens III. c-moll, "orgona" szimfóniája csendült fel; mindkét darab orgonakíséretét Zászkaliczky Ágnes látta el.

Ma este megyek ugyanoda, a Szent Erzsébet legendája c. oratórium előadására.

A népes előadói apparátus:

Nemzeti Énekkar, a Magyar Rádió Gyermekkórusa és szólistái, harmónium és orgona: Virágh András, a Danubia Szimfonikus Zenekar, Vezényel:Héja Domonkos.

Az énekes szólisták:

Fried Péter - Hermann türingiai őrgróg
Wiedemann Bernadett - Zsófia őrgrófné, a felesége
Massányi Viktor - Lajos őrgróf, a fiuk
Rálik Szilvia - Erzsébet, Lajos menyasszonya, majd felesége. II. András magyar király és Gertrud királyné lánya
Szvétek László - II. Hohenstaufen Frigyes német-római császár
Hámori Szabolcs - egy magyar nemes, udvarmester

 B.I.2006. nov. 18. 17:56 | Válasz | #12 
Talán nem tudja mindenki, hogy Liszt Ferenc volt nemzedékének legnagyszerűbb zongoratanára. A tanitás zenészlétének középpontjában állt serdülőkorától (az l820-as évektől kezdve) élete legutolsó hónapjáig (l866 júliusáig). Azt mondják, több mint négyszáz növendék ment át a kezén, és sokuk kimagasló eredményeket ért el. Gyakorlatilag Liszt teremtette meg a "mesterkurzus" fogalmát, amely mind a mai napig él.
Közülük egyesek még az l940-es években is éltek. Lemezfelvételeik lenyűgöző bepillantást engednek a zongorajáték aranykorába, amely már mindörökre letünt.

 © Búbánat2006. okt. 02. 23:54 | Válasz | #11 
Valóban Liszt Christus oratóriuma egy csodálatos alkotás! Megunhatatlan! Hát még benne énekelni!!!


[1] 2

Ugrás a tetejére

Tárhely és domain a MediaCentertől